Ficha biblioteca

Nova Resolución de publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación19/05/2017 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNovas, Normativa ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Función pública publicou conxuntamente as resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como as de cambio de sistema de provisión a libre designación
Detalles contido
Resolución de publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Función pública publicou conxuntamente as resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como as de cambio de sistema de provisión a libre designación
19/05/2017|BOE

Resolución do 11 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dispón a publicación conxunta das clasificacións
de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

As Comunidades Autónomas, de conformidade co disposto no Real Decreto 1732/1994 do 29 de xullo, e en cumprimento do preceptuado pola Disposición Transitoria sétima da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, adoptaron resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluíndo as que modifican o sistema de provisión a libre designación.
Unha vez remitidas polas Comunidades Autónomas as publicacións das resolucións expresadas nos seus correspondentes Diarios Oficiais, nos termos contemplados no artigo 9 do Real Decreto 1732/1994, esta Dirección Xeral en uso das atribucións que lle confire o Real Decreto  424/2016, do 11 de novembro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública, resolve:
Publicar conxuntamente as resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como as de cambio de sistema de provisión a libre designación, nos termos que se indican respectivamente nos anexos I e II da presente resolución.

Comunidade Autónoma de Galicia

  • Provincia de Pontevedra, Concello de Cambados: Clasifícase o posto de Tesourería, reservado a funcionarios pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería. (Resolución do 26 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia).
  • Concello de Cerdedo-Cotobade: Como consecuencia da fusión dos municipios de Cerdedo e Cotobade adóptanse os seguintes acordos: Créase e clasifica o posto de Secretaría de clase segunda, quedando reservado a funcionarios pertencentes á subescala de Secretaría, categoría de entrada e sendo nomeado con carácter definitivo D. Miguel Rodriguez de Vicente-Titor, N.R.P. 76928325/57/A/3012, que o estaba no posto de Secretaría de clase segunda do extinto municipio de Cotobade. Créase e clasifica o posto de Intervención de clase segunda, quedando reservado a funcionarios pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada e sendo nomeada con carácter definitivo D.ª Sonia David Cortegoso, N.R.P. 76819406/68/A/3014, que o estaba no posto de Intervención de clase segunda do extinto municipio de Cotobade.Créase e clasifica o posto de Tesourería, quedando reservado a funcionarios pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería. (Decreto 134/2016, do 22 de setembro, do Presidente da Xunta de Galicia).

 

Temas:Administración local, Emprego
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar