Ficha biblioteca

Evento Itinerario formativo de Especialista en Facendas Locais
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación15/12/2017 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Este itinerario vai destinado a Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertencentes ás subescalas de IntervenciónTesorería e SecretaríaIntervención
Detalles contido
LugarEn liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
05/03/2018 9:00 22:00
22/03/2018 9:00 22:00
24/04/2018 10:00 21:00
25/04/2018 10:00 21:00
Evento
O Instituto Nacional de Administración Pública ( INAP) quere aliñar a súa actividade co obxectivo de promover unha boa Administración orientada ao ben común. é leste o criterio que guía toda a actividade deste Instituto, especialmente a oferta formativa e de aprendizaxe que dirixe aos empregados públicos. Neste sentido, o INAP, para cumprir cos fins anteriormente descritos e de acordo coas funcións de formación e perfeccionamento dos funcionarios de Administración local que ten asignadas conforme ao establecido no Estatuto do INAP, aprobado polo Real Decreto 464/2011, do 1 de abril, pretende continuar atendendo as principais demandas dos entes locais españois mediante a execución de diversas modalidades de aprendizaxe, entre as que se atopan os itinerarios formativos.
Así, mediante esta resolución convócase a continuación do itinerario de Especialista en Facendas Locais que se realizará no ano 2018. Por todo iso, esta Dirección resolve:
Primeiro. Obxecto.
é obxecto desta resolución a convocatoria das accións formativas que se recollen no anexo, que se desenvolverán durante o ano 2018. Segundo. Requisitos dos participantes.
Poderá solicitar a asistencia aos cursos convocados o persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local, que cumpra os requisitos esixidos no apartado de destinatarios de cada un dos cursos.
Terceiro. Solicitudes. Quen desexe participar nas actividades formativas convocadas deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do curso ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion-en- administracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es. O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado. O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen cada un dos cursos. O prazo de presentación de solicitudes para todas as accións formativas incluídas nesta convocatoria finaliza o día 11 de febreiro de 2018.
 
 
Temas:Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar