Ficha biblioteca

Nova Publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación13/02/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNovas, Concurso/oposición ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Publicada no BOE a Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dispón a publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Detalles contido
Publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Publicada no BOE a Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dispón a publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
13/02/2018|BOE
As Comunidades Autónomas, de conformidade co disposto no Real Decreto 1732/1994 do 29 de xullo, e en cumprimento do preceptuado pola disposición transitoria sétima da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, adoptaron resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluíndo as que modifican o sistema de provisión a libre designación. Unha vez remitidas polas Comunidades Autónomas as publicacións das resolucións expresadas nos seus correspondentes Diarios Oficiais, nos termos contemplados no artigo 9 do Real Decreto 1732/1994, esta Dirección Xeral en uso das atribucións que lle confire o Real Decreto 769/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública, resolve:
Publicar conxuntamente as resolucións de creación, clasificación e supresión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como as de cambio de sistema de provisión a libre designación, nos termos que se indican respectivamente nos anexos I e II da presente resolución.

ANEXO I

Creación, supresión y clasificación

Comunidade Autónoma de Galicia

Provincia da Coruña. Concello de Vimianzo.–Clasifícase o posto de Tesourería, reservado a funcionarios pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería. (Resolución do 24 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia.)

 
 
 
Temas:Administración local, Emprego
Colectivos:Entidades locais, Interventores/as, Secretarios/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar