Ficha biblioteca

Evento Curso de Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación15/03/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Convócanse 1900 prazas en accións formativas impartidas na modalidade de teleformación integradas no Plan formativo ofimático de Galicia
Detalles contido
LugarTeleformación OrganizadorEGAP Datas
DíaHora inicioHora fin
02/04/2018 9:00 22:00
20/04/2018 9:00 22:00
04/05/2018 16:30 17:30
07/05/2018 9:00 22:00
21/05/2018 9:00 22:00
24/05/2018 16:30 17:30
25/06/2018 9:00 22:00
29/06/2018 16:30 17:30
02/10/2018 9:00 22:00
08/10/2018 9:00 22:00
20/11/2018 9:00 22:00
26/11/2018 16:30 17:30
26/11/2018 9:00 22:00
29/11/2018 16:30 17:30
Evento

Requisitos dos/das participantes

Poderán participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución:

O persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais de Galicia e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo) que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción, acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia, policía local, bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal os/as empregados/as públicos/as da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Toda persoa solicitante que ao iniciar a actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Cuarta. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios/as

Modalidade

Edición

Datas

Data da proba de avaliación

OF18001

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo).

Teleformación

T01

Do 12.3.2018 ao 30.4.2018

4.5.2018 ás 16.30 horas

OF18001

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo).

Teleformación

T02

Do 2.4.2018 ao 21.5.2018

24.5.2018 ás 16.30 horas

OF18001

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo).

Teleformación

T03

Do 7.5.2018 ao 25.6.2018

29.6.2018 ás 16.30 horas

OF18001

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo).

Teleformación

T04

Do 2.10.2018 ao 20.11.2018

26.11.2018 ás 16.30 horas

OF18001

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo).

Teleformación

T05

Do 8.10.2018 ao 26.11.2018

29.11.2018 ás 16.30 horas

 Resolución ANEXO

Información e ampliada na páxina web https://egap.xunta.gal.

Temas:Administración electrónica, Ensino e formación
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar