Ficha biblioteca

Evento Itinerario formativo;Especialista en Facendas Locais
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 5 de 5 (2)
Datos contido
Información xeral
Data modificación11/05/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Este curso vai dirixido a Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertencentes ás subescalas de IntervenciónTesorería e SecretaríaIntervención e empregados públicos de Administración local pertencentes aos subgrupos A1 e A2, ou asimilados
Detalles contido
LugarEn Liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
17/09/2018 9:00 14:00
18/09/2018 9:00 14:00
19/09/2018 9:00 14:00
20/09/2018 9:00 14:00
08/10/2018 9:00 22:00
28/10/2018 9:00 22:00
12/11/2018 9:00 14:00
13/11/2018 9:00 14:00
14/11/2018 9:00 14:00
15/11/2018 9:00 14:00
Evento
Primeiro Obxecto.
é obxecto desta resolución a convocatoria das accións formativas que se recollen no anexo, que se desenvolverán durante os anos 2018 e 2019.
Segundo. Requisitos dos participantes.
Poderá solicitar a asistencia aos cursos convocados o persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local, que cumpra os requisitos esixidos no apartado de destinatarios de cada un dos cursos.
Terceiro. Solicitudes.
Quen desexe participar nas actividades formativas convocadas deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do curso ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion-en- administracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es
O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado.
O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen cada un dos cursos. O prazo de presentación de solicitudes para todas as accións formativas incluídas nesta convocatoria finaliza o día 17 de xuño.
 
Temas:Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar