Ficha biblioteca

Nova Convocatoria do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación08/11/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNovas, Concurso/oposición, Normativa ColectivosEntidades locais, Secretarios/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición A Dirección Xeral da Función Pública, convoca concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Detalles contido
Convocatoria do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional A Dirección Xeral da Función Pública, convoca concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
08/11/2018|BOE
 
Bases 
 
Postos vacantes.
Teñen a consideración de postos vacantes a efectos deste concurso, e por tanto ofrécense no mesmo (anexo I):
  • Aqueles postos que, atopándose vacantes con anterioridade ao 10 de febreiro de 2018, non fosen convocados polas Corporacións Locais no concurso ordinario.
  • Aqueles postos que sendo convocados no concurso ordinario houbesen quedado desertos. Aqueles postos que sendo convocados no concurso ordinario non se adxudicaron pola corporación local por outras causas.
  • Aqueles postos cuxas corporacións locais soliciten expresamente a súa inclusión a pesar de resultar vacantes con posterioridade á convocatoria do concurso ordinario.
 
Participación.
 
1. Poderán tomar parte no presente concurso os funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pertencentes ás subescalas a que se refiren os artigos 92.bis), apartado 2, da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 18.1 do Real Decreto 1732/1994, do 29 de xullo, podendo solicitar unicamente os postos que, segundo a súa clasificación, correspondan ás subescalas e categorías a que pertenzan.
Poderán participar así mesmo os funcionarios non integrados en dicha subescalas e categorías, pertencentes aos extinguidos Corpos Nacionais de Secretarios, Interventores e Depositarios de Administración Local a que se refire a Disposición Transitoria Terceira, do Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, nos termos seguintes:
Os Secretarios de terceira, a postos reservados á subescala de SecretaríaIntervención.
Os Secretarios de Concellos «a extinguir», a Secretarías de Concellos con poboación que non exceda de 2.000 habitantes.
2. Con todo, están obrigados a participar no concurso unitario, á totalidade de postos correspondentes ao seu subescala e categoría, os funcionarios aos que se refire o artigo 18.2 do Real Decreto 1732/1994, do 29 de xullo. Se non solicitasen todos os postos, entenderase que renuncian a establecer orde de prelación respecto a os non relacionados, en favor do Tribunal de Valoración, que poderá adxudicarlles calquera deles.
3. Non poderán concursar:
Os funcionarios inhabilitados e os suspensos en virtude de sentenza ou resolución administrativa firmes, se non transcorrese o tempo sinalado nelas.
Os funcionarios destituídos, de conformidade co disposto no artigo 92.bis). apartado 11, da Lei 7/1985, do 2 de abril, a postos da mesma Corporación na que tivo lugar a sanción, durante o tempo que dure a mesma.
Os funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interese particular ou por agrupación familiar, se non transcorrese o prazo de dous anos desde o pase ás mesmas.
Os funcionarios que non leven dous anos no último destino obtido con carácter definitivo en calquera Administración Pública, salvo que concursen a postos reservados ao seu Subescala e categoría na mesma Entidade Local.
 
Documentación e prazo para participar.
 
No prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da presente resolución no «Boletín Oficial do Estado», os funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que desexen tomar parte no presente concurso dirixirán á Subdirección Xeral de Relacións con Outras Administracións (Rexistro de entrada de documentos do Ministerio de Política Territorial).
 
Temas:Administración local, Emprego
Colectivos:Entidades locais, Secretarios/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar