Acordos plenarios autorizando o exercicio dunha actividade profesional en réxime de compatibilidade, aos membros da Corporación e aos empregados públicos municipais, segundo o establecido na Lei 53/1984