Acordos de autorización do exercicio da actividade privada ao cese aos altos cargos municipais ou asimiliados, nos termos recollidos na Lei 19/2013, do 9 de decembro e demais de aplicación