Neste apartado publícase o inventario de actividades de tratamento en aplicación do disposto nos artigos 6 bis Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. e 31 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.