Neste apartado recóllese a relación de postos de traballo municipal, e calquera outro instrumento de ordenación do persoal co que conte a entidade, como cadro de persoal, catálogo ou outros, que faciliten o coñecemento da organización do nivel de administración.