Información trimestral dos contratos menores, indicando alomenos, o seu obxecto, duración, importe de adxudicación (IVE engadido), e a identidade do adxudicatario