Recóllense outros indicadores de interese para a xestión da actividade contractual como os proxectos, pregos e criterios de licitación de obras públicas; modificados, reformados e complementarios das obras máis importantes; listado de empresas que concorreron ás licitacións de obras públicas convocadas polo Concello, ou información semestral das obras e infraestruturas realizadas e, no seu caso, das aprobadas pendentes de execución.