Información actualizada sobre Subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios/as. Así como a normativa de aplicación e o plan estratéxico de subvencións