Información actualizada sobre todos os Convenios subscritos polo Concello, con mención das partes asinantes, o seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados á realización das prestacións e, no seu caso, as obrigacións económicas convenidas