Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbol temáticoinfo
Guía rápida
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Recomendacións para a correcta utilización de Silex para o Órgano de Contratación Comprobacións a realizar previamente a celebración mesa contratación electrónica en Si... Recomendacións para a correcta celebración de mesas de contratación electrónicas en Si... Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes Listado de coberturas temporais Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado postos ocupados accidentais a 18/06/2017
 Buscar contenidosinfo
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente