Ficha biblioteca

Enlace Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación03/07/2018 FuenteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Contratación pública Tipo de contenidoNormativa ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as, Otras administraciones OrganizacionesAdministración General del Estado Ámbitos geográficosNacional
Descripción A presente Lei ten por obxecto regular a contratación do sector público, a fin de garantir que a mesma se axusta aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización de obras, a adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades para satisfacer, salvagárdala da libre competencia e a selección da oferta economicamente máis vantaxosa.
Detalles contenido
Enlace Acceso al contenido
Valorar:
Enviar