Ficha biblioteca

Noticia Subvencións do Programa de axudas a proxectos singulares en materia de mobilidade sustentable (Programa MOVES Proxectos Singulares).
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación11/07/2019 FuenteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Medio ambiente, Desarrollo sostenible Tipo de contenidoNoticias, Ayudas y subvenciones ColectivosCiudadanos/as, Entidades locales OrganizacionesAdministración General del Estado Ámbitos geográficosNacional
Imagen del contenido
Descripción A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes a proxectos singulares de xestión integrada da mobilidade en ámbito urbano e metropolitano e proxectos relativos a desenvolvementos experimentais e innovadores, relacionados coa utilización do vehículo eléctrico, fomentando con iso a sustentabilidade, o aforro enerxético e a diversificación das fontes enerxéticas no sector do transporte, coa consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo e a diminución das emisións de CO2
Detalles contenido
Subvencións do Programa de axudas a proxectos singulares en materia de mobilidade sustentable (Programa MOVES Proxectos Singulares). A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes a proxectos singulares de xestión integrada da mobilidade en ámbito urbano e metropolitano e proxectos relativos a desenvolvementos experimentais e innovadores, relacionados coa utilización do vehículo eléctrico, fomentando con iso a sustentabilidade, o aforro enerxético e a diversificación das fontes enerxéticas no sector do transporte, coa consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo e a diminución das emisións de CO2
11/07/2019|BOE

Orde TEC/752/2019, do 8 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións do Programa de axudas a proxectos singulares en materia de mobilidade sustentable (Programa MOVES Proxectos Singulares).

Obxecto e ámbito de aplicación.

1. A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a selección e concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a proxectos singulares de xestión integrada da mobilidade en ámbito urbano e metropolitano e proxectos relativos a desenvolvementos experimentais e innovadores, relacionados coa utilización do vehículo eléctrico, fomentando con iso a sustentabilidade, o aforro enerxético e a diversificación das fontes enerxéticas no sector do transporte, coa consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo e a diminución das emisións de CO2.

2. As axudas a que se refiren estas bases serán entregas dinerarias sen contraprestación, dunha porcentaxe dos custos subvencionables.

3. O ámbito de aplicación destas bases circunscríbese a proxectos singulares desenvoltos en calquera parte do territorio español, e as axudas estarán condicionadas á implantación en España dos desenvolvementos ou proxectos que se realicen, así como ao cumprimento dos restantes requisitos regulados nas presentes bases.

Actuacións incentivables. Serán incentivables os proxectos singulares definidos a continuación:

1. Proxectos singulares en contornas urbanas: aqueles proxectos de xestión integrada que contemplen cambios no modelo de mobilidade e na configuración de cidade, apostando pola eficiencia, a sustentabilidade e o aumento de calidade de vida urbana.

Consideraranse proxectos singulares os que contemplen as actuacións descritas no anexo III, cun investimento mínimo de 100.000 euros. Este tipo de Proxectos deberán necesariamente realizarse nalgún dos seguintes ámbitos:

a) Municipios que alberguen bens inscritos na Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, relacionados no anexo I.
b) Municipios con estacións de medición utilizadas para a avaliación oficial da calidade do aire, segundo datos da Dirección Xeral de Biodiversidade e Calidade Ambiental do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que cumpra algún dos seguintes requisitos para os anos 2015, 2016 ou 2017:

i. Ter unha media anual de concentración de NON2 igual ou maior a 35µ g/ m3

ii. Superar o valor límite horario de NON2 (200 µ g/ m3 ) 10 ou máis veces nun ano.

iii. Ter unha media anual de concentración de partículas PM10 igual ou maior a 30µ g/
m3 (con descontos de achegas naturais). iv. Superar o valor límite diario de partículas PM10 (50 µ g/ m3 ), con descontos de achegas naturais, 19 ou máis veces nun ano.

A relación de municipios, segundo definición anterior, e que son obxecto deste programa, se lista no anexo II.
c) Illas.

2. Proxectos singulares de innovación: aqueles proxectos de desenvolvemento tecnolóxico e experiencias innovadoras en electromovilidad que sirvan para promover o salto tecnolóxico cara ao vehículo eléctrico e fomentar o desenvolvemento de proxectos experimentais por parte de empresas españolas, a fin de alcanzar a madurez tecnolóxica que facilite a súa comercialización. Consideraranse proxectos singulares os que contemplen as actuacións descritas no Anexo III, cun investimento mínimo de 100.000 euros.

Beneficiarios.
1. Entenderase por beneficiario á persoa xurídica que realice o investimento ou gasto.
2. Para os Proxectos singulares en contornas urbanas, poderán ser beneficiarios:
a) Deputacións, xa sexan provinciais ou forais, coas provincias ou territorios históricos como bases territoriais.
b) Cabidos insulares (Canarias) ou Consells insulars (Baleares), coa illa como base territorial.
c) Comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e os correspondentes Estatutos de Autonomía
d) Concellos, co municipio como base territorial, áreas metropolitanas e Mancomunidades de municipios.
e) A Administración Autonómica e o sector público institucional, integrado por calquera organismos públicos e entidades de dereito público vinculados a dependentes das Administracións Públicas, as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades Públicas.
f) Consorcios ou agrupacións público-privadas con competencia en mobilidade urbana, nese caso a axuda concederase á entidade xurídica que xestione a agrupación ou consorcio.
g) Entidades de natureza pública ou privada, que sexan operadoras e/ou xestoras de transporte urbano e metropolitano.
3. Poderán ser beneficiarios dos Proxectos singulares de innovación:
a) A Administración Autonómica e o sector público institucional, integrado por calquera organismos públicos e entidades de dereito público vinculados a dependentes das Administracións Públicas, as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades Públicas e os seus centros adscritos con personalidade xurídica propia.
b) Universidades e centros privados de investigación e desenvolvemento sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e con capacidade e actividade demostradas en proxectos ou actuacións de desenvolvemento tecnolóxico.
c) Todo tipo de empresa (Micro, Pequena, Mediana e Gran Empresa).
d) Consorcios e agrupacións empresariais, nese caso a axuda concederase á entidade xurídica que xestione a agrupación ou consorcio
 

 

 

 

 

Temas:Administración local, Medio ambiente, Desarrollo sostenible
Colectivos:Ciudadanos/as, Entidades locales
Organizaciones:Administración General del Estado
Ámbitos geográficos:Nacional
Valorar:
Enviar