Ficha biblioteca

Evento A carreira funcionarial na Administración galega
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación07/01/2021 FuenteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública Tipo de contenidoEventos ColectivosEmpleados/as públicos/as OrganizacionesXunta de Galicia Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Este seminario web ten como obxectivo analizar o réxime vixente da carreira administrativa do funcionariado público, nas súas distintas modalidades de carreira horizontal e vertical e promoción interna, prestando especial atención á progresiva introdución da carreira horizontal, establecida polo EBEP e recollida na Lei do emprego público de Galicia.
Detalles contenido
LugarEn liña OrganizadorEGAP Fechas
DíaHora inicioHora fin
21/01/2021 12:00 13:30
Evento

Webinario A carreira funcionarial na Administración galega

1. Obxectivos.

Este seminario web ten como obxectivo analizar o réxime vixente da carreira administrativa do funcionariado público, nas súas distintas modalidades de carreira horizontal e vertical e promoción interna, prestando especial atención á progresiva introdución da carreira horizontal, establecida polo EBEP e recollida na Lei do emprego público de Galicia.

Tal como explica a exposición de motivos desta Lei do emprego público de Galicia, dada a novidade e a complexidade da configuración dun sistema de promoción profesional deste tipo, que, ademais, non supuxo a supresión do sistema de carreira vertical e promoción interna xa existente, senón que se engade a el, a súa efectividade queda aprazada ao momento en que por vía regulamentaria se proceda ao seu desenvolvemento pormenorizado.

Non obstante, o número 4 engadido á disposición transitoria oitava desta lei pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, introduciu un sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa, complementario ao do grao persoal, que anticipa a futura implantación da carreira horizontal, e iso fai precisa a súa análise no contexto e desde a perspectiva referidos.

2. Contidos.

Este seminario web abordará os seguintes contidos:

I. Introdución: antecedentes históricos da carreira administrativa do funcionariado público.

II. ámbito de aplicación das normas da Lei do emprego público de Galicia sobre a carreira profesional e a promoción interna.

III. A carreira profesional dos funcionarios e as funcionarias de carreira.

III.1. Concepto e modalidades da carreira profesional.

III.2. A carreira horizontal na Lei do emprego publico de Galicia. O sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira.

III.3. A carreira vertical: remisión aos sistemas de provisión de postos de traballo.

III.4. Relacións entre carreira horizontal e vertical.

IV. A promoción interna dos funcionarios e as funcionarias de carreira.

IV.1. A promoción interna vertical.

IV.2. A promoción interna horizontal.

V. Conclusións. Carreira profesional e avaliación do desempeño.

3. Persoas destinatarias.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica e dos seus entes instrumentais e da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.

Temas:Administración pública
Colectivos:Empleados/as públicos/as
Organizaciones:Xunta de Galicia
Ámbitos geográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contenido