Ficha biblioteca

Ligazón Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación20/02/2019 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Protección de Datos Tipo de contidoNormativa ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición A presente Lei Orgánica ten por obxecto garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal e familiar
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido