Ficha biblioteca

Evento Curso: Liderazgo e Intelixencia emocional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación17/06/2020 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración pública, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Empregados públicos do ámbito Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla, da Administración Local, persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos. E que formen parte do Persoal funcionario do subgrupo A1 ou persoal laboral equivalente, así como funcionarios pertencentes ao subgrupo A2 que ocupen postos de niveis 25 ou 26 e acrediten o desempeño de funcións directivas ou predirectivas.
Detalles contido
LugarEn Liña OrganizadorInap Datas
DíaHora inicioHora fin
07/09/2020 9:00 22:00
18/10/2020 9:00 22:00
Evento
Obxectivos
 
1. Identificar a relevancia da intelixencia emocional para mellorar o liderado público e o desempeño de funcións directivas.
2. Describir como funcionan algúns mecanismos psicolóxicos básicos: a percepción, a memoria e a atención, distinguindo nosa parte racional da nosa parte emocional.
3. Identificar o papel das emocións na orientación da conduta aprendendo a canalizalas de maneira positiva.
4. Describir con precisión e coa terminoloxía adecuada as propias emocións e as dos demais.
5. Exercitar as habilidades emocionais básicas no desenvolvemento da función directiva co obxecto de que se convertan nun importante instrumento de mellora da mesma.
 
Programa
Bloque I:
 • Liderazgo público Liderazgo intelixente e participativo nas organizacións do século XXI.
 • Os estilos básicos de liderado.
 • Desagregar as habilidades do liderado participativo e empático.
 • As dez habilidades básicas do directivo emocionalmente intelixente.
Bloque II:
 • Razón e emoción no ser humano
 • A parte emocional do ser humano.
 • A súa estrutura e a súa razón de ser.
 • A parte racional do ser humano.
 • O seu prestixio e influencia na nosa conduta.
Bloque III:
 • A intelixencia racional
 • Que é a intelixencia?
 • Diferentes tipos de intelixencia.
 • Os mecanismos que integran a intelixencia racional.
 • Os límites da intelixencia racional.
Bloque IV:
 • A emoción no ser humano
 • Que é a emoción?
 • Función adaptativa da emoción.
 • As emocións básicas.
 • As emocións como vertebradoras da conduta propositiva.
Bloque V:
 • A intelixencia emocional.
 • Que é a intelixencia emocional?
 • Modelos conceptuais da intelixencia emocional.
 • Elementos que compoñen e definen a intelixencia emocional.
Bloque VI:
 • Habilidades emocionais básicas para o desenvolvemento da función directiva.
 • O desenvolvemento de habilidades conductuales.
 • O desenvolvemento de habilidades cognitivas.
 • O desenvolvemento de habilidades emocionais.
 
Temas:Administración pública, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Compartir contido