Ficha biblioteca

Nova Programa de socorrismo dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes do interior da provincia da Coruña durante o exercicio 2021
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación23/02/2021 FonteBop da Coruña
Taxonomía
TemasAdministración pública, Emprego, Emerxencias e seguridade Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsDeputación de A Coruña Ámbitos xeográficosA Coruña
Imaxe do contido
Descrición O obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación e o pagamento das subvencións en réxime de concorrencia competitiva que conceda a Deputación da Coruña, destinadas a apoiar aos concellos do interior da provincia de menos de 50.000 habitantes no sostemento dos gastos da contratación de socorristas, directamente ou mediante a externalización do servizo, nas piscinas municipais e praias fluviais durante o ano 2021 por un prazo máximo de 3 meses
Detalles contido
Programa de socorrismo dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes do interior da provincia da Coruña durante o exercicio 2021 O obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación e o pagamento das subvencións en réxime de concorrencia competitiva que conceda a Deputación da Coruña, destinadas a apoiar aos concellos do interior da provincia de menos de 50.000 habitantes no sostemento dos gastos da contratación de socorristas, directamente ou mediante a externalización do servizo, nas piscinas municipais e praias fluviais durante o ano 2021 por un prazo máximo de 3 meses
23/02/2021|Bop da Coruña

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DO INTERIOR DA PROVINCIA DA CORUñA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES DURANTE O EXERCICIO 2021

Datos do programa

 • Denominación: Programa de socorrismo dirixido a concellos do interior da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes durante o exercicio 2021
 • Referencia: FO023B
 • Aplicación orzamentaria: 0510/3412/46201
 • Importe total do crédito consignado: 306.000€
 • Importe do orzamento de gastos da actividade: Máximo 10.000 €, mínimo 2.500 €
 • Importe da subvención a conceder: Máximo 10.000 €, mínimo 2.500 €
 • Coeficiente de financiamento 1

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación e o pagamento das subvencións en réxime de concorrencia competitiva que conceda a Deputación da Coruña, destinadas a apoiar aos concellos do interior da provincia de menos de 50.000 habitantes no sostemento dos gastos da contratación de socorristas, directamente ou mediante a externalización do servizo, nas piscinas municipais e praias fluviais durante o ano 2021 por un prazo máximo de 3 meses, considerándose gastos subvencionables os seguintes:

Conta Descrición da conta, segundo o Plan Xeral de Contabilidade 

 • 623 Contratacións externas
 • 640 Soldos e salarios
 • 642 Seguridade social a cargo da entidade

Deberá observarse o establecido na Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade local e Orde HAP/1782/2013, do 20 de setembro pola que se aproba a Instrución do modelo simplificado de contabilidade local e se modifica a Instrución do modelo básico de contabilidade local aprobado por Orde HAEHA/4040/2004, do 20 de novembro.

A contratación do persoal previsto nestas bases está sometida as condicións e límites recollidos na normativa de xeral aplicación ás entidades locais. Co obxecto de evitar o encadeamento de contratos laborais de duración determinada que poidan contribuír a manter a situación dun posible incumprimento das normas laboráis de xeral aplicación, a contratación do persoal non poderá, en ningún caso, implicar a non aplicación da dita normativa invocando a acción de fomento doutras Administracións Públicas.

Entidades solicitantes. Requisitos e obrigas das entidades locais

Só se pode presentar unha única solicitude por concello. Este debe pertencer ao interior da provincia da Coruña, ter menos de 50.000 habitantes e posuír piscinas municipais ou praias fluviais. Asemade, no momento de presentaren a solicitude, deben cumprir os requisitos dos seguintes apartados:

 • Pertenceren á administración local da provincia da Coruña.
 • Tendo en conta que a tramitación será telemática: A entidade deberá dispoñer dun enderezo de correo electrónico que non poderá variar ao longo de toda a tramitación do expediente, xa que as comunicacións se dirixirán a ese enderezo. Excepcionalmente poderase modificar o enderezo oficial, de forma xustificada, coa obriga de notificar a dita circunstancia á Deputación. Deberán dispoñer de certificado dixital:

- A alcaldía ou concellería en que delegue.

- A persoa que ocupe a secretaría.

 • Estaren ao corrente das súas obrigas coa Facenda pública, coa Deputación e coa Tesourería da Seguridade Social.
 • Teren aprobada a última conta xeral que legalmente sexa exixible e presentada perante os órganos de control externo.
 • Faceren constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información (impresa, informática, de redes sociais ou audiovisual) que fixeran das actividades ou investimentos subvencionados, tamén na súa páxina web.
 • Someterse, na súa condición de quen subscribe a conta, aos procedementos de control que poidan realizar o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas ou calquera outro órgano de control interno ou externo, nacional ou europeo. Como resultado dos ditos procedementos poderáselles esixir responsabilidade administrativa, consonte co disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións, e, no seu caso, responsabilidade penal, de conformidade co Código penal.

Solicitude

 • Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTeL). A presentación telemática producirá plenos efectos xurídicos, sempre que a solicitude sexa presentada dentro do prazo establecido e na plataforma citada. Non se terán por presentadas as solicitudes que se acheguen noutros rexistros.

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria do presente programa no BOP, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións

Temas:Administración pública, Emprego, Emerxencias e seguridade
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Deputación de A Coruña
Ámbitos xeográficos:A Coruña
Valorar:
Compartir contido