Ficha biblioteca

Nova Convocatoria de subvencións para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación23/02/2021 FonteBop de Pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración local, Lingua galega Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións ColectivosEntidades locais OrganizaciónsDeputación de Pontevedra Ámbitos xeográficosPontevedra
Imaxe do contido
Descrición Entidades beneficiarias: Os concellos da provincia de Pontevedra de máis de 5.000 habitantes e de ata un máximo de 50.000 habitantes ou ben as agrupacións de concellos, mancomunidades ou entidades locais menores da provincia que, entre elas, cheguen a esa cifra mínima
Detalles contido
Convocatoria de subvencións para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra Entidades beneficiarias: Os concellos da provincia de Pontevedra de máis de 5.000 habitantes e de ata un máximo de 50.000 habitantes ou ben as agrupacións de concellos, mancomunidades ou entidades locais menores da provincia que, entre elas, cheguen a esa cifra mínima
23/02/2021|Bop de Pontevedra

EXTRACTO POLO QUE SE CONVOCAN AS SUBVENCIóNS PARA A CREACIóN, MANTEMENTO E REFORZO DOS SERVIZOS DE NORMALIZACIóN LINGüíSTICA DIRIXIDAS AOS CONCELLOS E OUTRAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021 (PROCEDEMENTO SIA 687911)

BDNS(Identif.):549951

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549951)

1. Entidades beneficiarias

Os concellos da provincia de Pontevedra de máis de 5.000 habitantes e de ata un máximo de 50.000 habitantes ou ben as agrupacións de concellos, mancomunidades ou entidades locais menores da provincia que, entre elas, cheguen a esa cifra mínima.

2. Obxecto

Axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a crear, manter e reforzar os servizos de normalización lingüística dos concellos e outras entidades locais da provincia no período que abrangue do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2021.

3.Bases reguladoras

Bases de subvencións aprobadas por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de 12 de febreiro de 2021,Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra, Bases de execución do Orzamento para o exercicio 2021,Lei 38/2003, xeneral de subvencións; Real decreto 887/2006,poloque se aproba el Regulamento de la Lei xeneral de subvencións y demais lexislación de aplicación.

4. Contía

200.000euros.

5. Prazo de presentación

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación daconvocatoria e o seu extracto no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o12de marzo de 2021.

6. Outros datos de interese

— Solicitudes e documentación: as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

— Gastos subvencionables: os recollidos na base quinta da convocatoria

— Compatibilidade: si

— Forma de pagamento: transferencia bancaria

— Forma de xustificación: mediante a documentación requirida na base décimo cuarta da convocatoria

— Prazo máximo para a presentación da documentación xustificativa: ata o 28 de febreiro de 2022.

Temas:Administración local, Lingua galega
Colectivos:Entidades locais
Organizacións:Deputación de Pontevedra
Ámbitos xeográficos:Pontevedra
Valorar:
Compartir contido