Ficha biblioteca

Evento Curso: Accesos en edificios públicos (1ª edición)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación03/08/2022 FonteDeputación de Pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsDeputación de Pontevedra Ámbitos xeográficosPontevedra
Descrición Este curso vai dirixido ao persoal Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua
Detalles contido
LugarPontevedra OrganizadorDeputación de Pontevedra Datas
DíaHora inicioHora fin
26/09/2022 16:30 20:30
27/09/2022 16:30 20:30
28/09/2022 16:30 20:30
29/09/2022 16:30 20:30
30/09/2022 16:30 20:30
Evento

Curso: Accesos en edificios públicos (1ª edición)

Persoas destinatarias Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua

Participantes por edición 20

Número de horas 40 Lugar e datas Pontevedra Do 26 ao 30 de setembro de 2022

Lugar Pontevedra

Metodoloxía Teórico-práctica

Obxectivos

• Capacitar e dotar de coñecementos xurídicos a respecto das normas que regulan os establecementos abertos ao público, onde desenvolverán as súas funcións

• Coñecer as funcións, as responsabilidades e as tarefas do persoal de control de accesos

• Aprender técnicas de autocontrol, de atención e de habilidades sociais

Contido

área xurídica

• Dereito penal

o Delitos contra as liberdades

o Ameazas e coaccións

o Violencia de xénero

o Delitos contra o patrimonio o Roubo, furto e danos

o Delitos de falsidades documentais

o Delitos cometidos con ocasión do exercicio dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas garantidas pola Constitución

o Delitos cometidos contra a intimidade, o dereito e a imaxe

• Dereito administrativo especial

o Protección de datos de carácter persoal

o Normativa básica da nova lei reguladora da UE

o Especial referencia ao tratamento e á custodia de imaxes e datos das e dos menores

• Práctica xurídica

o Confección de documentos e escritos o Redacción de informes e partes diarios (contidos)

o Redacción de informes de incidencia área socio-profesional

• Identificación

o Técnicas de descrición de persoas, cousas e vehículos

o ética e conduta do persoal de seguridade o Seguridade individual e colectiva o As relacións profesionais co persoal protexido, cos medios de comunicación, co público en xeral e cos corpos e forzas de seguridade do Estado área técnico-profesional

• A seguridade

o Nocións xerais o Seguridade individual e colectiva

• Os medios técnicos de protección

o Elementos pasivos: a seguridade física o Sistemas de peche do perímetro asinado

o Elementos activos: a seguridade electrónica o Detectores de incendios, extintores e BIE de extinción de incendios

o CC. VV., circuíto cerrado de vídeo vixilancia

o A central de control de alarmas; sistemas, concepto e verificación o Custodia de chaves

• O control de accesos e protección de edificios

o Finalidade o Medios humanos e materiais

o Procedemento de actuación, identificación, autorizacións de accesos de visitas, tarxetas acreditativas e rexistro documental de acceso área instrumental

• Os sistemas de comunicación

o As telecomunicacións, os radioteléfonos e o correo electrónico

• A protección contra incendios (teórico/práctica)

o Mecanismos de protección de incendios

o Axentes extintores o BIE de extinción de incendios

o Extintores

• Técnicas de primeiros auxilios

o O traslado de persoas feridas: a pé ou en padiola

• A defensa persoal e a preparación física o Práctica de autodefensa non lesiva con menores e maiores

Temas:Administración pública, Administración local
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Deputación de Pontevedra
Ámbitos xeográficos:Pontevedra
Valorar:
Compartir contido