Ficha biblioteca

Nova Convocatoria dos cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación25/01/2023 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Ensino e formación Tipo de contidoNovas, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición A EGAP publica hoxe no DOG a convocatoria dos cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023
Detalles contido
Convocatoria dos cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 A EGAP publica hoxe no DOG a convocatoria dos cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023
25/01/2023|DOG

Obxecto

1. Co obxecto de impulsar a normalización lingüística na Administración convócanse vinte e sete cursos de linguaxe administrativa galega e tres de linguaxe xurídica galega.

2. O número de prazas por curso será de 25.

3. Os cursos impartiranse segundo se indica a seguir:

– Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, institucións e entidades públicas instrumentais do sector público autonómico:

FC23001 Curso medio de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

3 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

3 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

3 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

3 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

3 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

4 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

4 de maio

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

FC23002 Curso superior de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

5 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

5 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

5 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

5 de maio

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

9 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

9 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

9 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

9 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

9 de novembro

– Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

FX23001 Curso medio de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

FX23003 Curso superior de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

– Entidades locais de Galicia:

LO23001 Curso medio de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

4 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

4 de maio

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

4 de maio

LO23002 Curso superior de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

27.2.2023 ao 30.4.2023

5 de maio

– Universidades de Galicia:

UN23001 Curso medio de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

8 de novembro

UN23002 Curso superior de linguaxe administrativa galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

10 de novembro

Requisitos das persoas participantes

1º. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario galego, que se atopen en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral). Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, o persoal das escalas dos corpos da policía e de bombeiros de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2º. Para acceder a estes cursos é necesario ter validado ou superado, na data de publicación desta resolución, algún dos cursos que se indican a seguir:

Para optar ao curso superior:

– O curso medio de linguaxe xurídica galega, ou o curso medio de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes que se establecen no artigo 5.2 da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24 de xuño).

Para optar ao curso medio:

– O Celga 4, ou os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, ou o curso básico de linguaxe administrativa galega, ou o curso básico de linguaxe xurídica ou o curso básico de linguaxe administrativa sanitaria, segundo se establece no artigo 3.4 da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24 de xuño).

3º. As persoas solicitantes dun curso na modalidade de teleformación deberán dispor dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet.

– Calquera navegador web actualizado.

– A conta de correo electrónico especificada na solicitude.

– Un micrófono.

 Solicitudes

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula, non sendo admisibles outras formas de solicitude. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na EGAP no enderezo da internet https://egap.xunta.gal/matricula unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. As persoas que, de seren seleccionadas, desexen recibir os correspondentes avisos deberán facilitar unha conta de correo electrónico e un número de teléfono móbil.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 7 de febreiro de 2023.

Temas:Administración pública, Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Xunta de Galicia, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido