Ficha biblioteca

Documento Modelo de convenio de colaboración marco para a xestión compartida de servizos
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (7)
Datos contido
Información xeral
Data modificación04/10/2018 FonteXunta de Galicia
Taxonomía
TemasAdministración local Tipo de contidoConvenios ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsGalicia, Xunta de Galicia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Modelo de convenio de colaboración marco aprobado polo consello da Xunta de Galicia que facilitará a colaboración entre os entes locais galegos e que permitirá que os concellos que o desexen poidan levar a cabo a prestación conxunta dos servizos sen necesidade de ter que crear novos organismos ou entes administrativos.
O texto, que foi presentado no Consello polo conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, é un modelo de convenio aberto que os municipios poden subscribir para compartir a prestación de servizos, reducindo burocracia e simplificando os trámites administrativos. Así, dáse facilidades aos concellos que desexan colaborar para iniciar de inmediato a cooperación, sen ter que crear novos entes como mancomunidades ou consorcios.
O convenio marco aprobado foi enviado á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para que todos os concellos galegos coñezan o texto e poidan concretar, dende agora e a través deste acordo, os seus desexos de prestar servizos aos cidadáns de forma conxunta.
O Goberno galego ten manifestado a súa firme aposta por fomentar a prestación conxunta de servizos como fórmula para garantir unha maior eficacia e eficiencia na xestión, minimizar os custos e garantir o mantemento da prestación dos servizos que ata o de agora se viñan prestando de forma independente.
De feito, a Xunta xa está a priorizar nas súas convocatorias de axudas aqueles concellos que aposten pola xestión compartida de servizos. A partir de agora, todas as ordes de axudas e subvencións do Goberno galego nas que se valore con máis puntuación a prestación conxunta de servizos por parte dos concellos incluirán nun anexo o modelo de convenio aprobado hoxe polo Consello. Características da cooperación
O convenio baséase no principio xeral de colaboración interadministrativa, que está recollido na normativa referida á Administración local, e busca posibilitar a prestación dos servizos públicos na actual situación económica de xeito eficaz e eficiente, reducindo custos, evitando duplicidades, facendo un mellor uso dos recursos dispoñibles e garantindo o acceso dos veciños a uns servizos públicos de calidade.
Así, como mellor solución para seguir prestando determinadas competencias, os concellos que asinan o convenio acordan a xestión compartida do servizo correspondente. O propio documento marco aprobado hoxe recolle nun anexo algunhas das materias susceptibles de ser prestadas a través do convenio, como son o abastecemento de auga, a recollida de lixo, a limpeza, o mantemento de vías públicas, o transporte público ou o uso de determinadas instalacións, como é o caso das deportivas.
Comisión mixta
Ademais, o convenio xa establece que, para facilitar o seguimento, cumprimento e a coordinación, se constituirá unha comisión mixta integrada por dous representantes de cada concello, á que poderán asistir técnicos, e que terá entre as súas funcións elaborar o orzamento anual do servizo compartido, fixar o catálogo de condicións para a súa prestación e resolver as dúbidas que xurdan na súa posta en marcha, entre outras atribucións.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido