Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia

Acceso á Rede Corporativa da Xunta de Galicia e os seus servizos, poñendo á disposición dos concellos unha canle segura e de alta capacidade que permite a interconexión das AAPP galegas e destas coa Rede de Comunicacións das Administracións Públicas españolas

Data modificación

02/03/2021

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 981 545288, correo electrónico: cau@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser unha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo vía correo electrónico ao CAU que xestionará a petición da liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
113 Interoperabilidade Comunicación A Rede SARA e os seus servizos Correo electrónico
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede da Xunta de Galicia e a sistemas de EE.LL. integrados na RCXG (VPN) Correo electrónico
114 Aplicacións e servizos finais Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
108 Comunicación Internet/ Direccionamento IP Correo electrónico