Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Plataforma de Intermediación pasaXe!
Datos servizo
Data modificación 11/01/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Amtega
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido
No dispon do permiso
Taxonomía
Descrición

PasaXe! é a iniciativa que a Xunta de Galicia leva a cabo para convertirse no nodo de Intermediación das AAPP galegas, e ten por obxectivo facilitar a cooperación entre administracións como mecanismo esencial para proporcionar aos cidadáns os servizos necesarios para garantir o seu dereito para relacionarse con elas por medios electrónicos e de non presentar aqueles documentos susceptibles de ser consultados por conexións informáticas ou xerados pola propia Administración autonómica.

Máis información

Como obter o acceso á Plataforma de Intermediación pasaXe!?

As entidades locais que desexen obter acceso aos servizos deberán:

  • Estar integrados na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).
  • Ser unha entidade local adherida ao “Convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica”.

Será preciso nomear a un usuario administrador, que será o encargado de xestionar os permisos de acceso para os usuarios do seu organismo que precisen realizar consultas en pasaXe!.

Como implantar pasaXe! na miña entidade?

Para o proceso de implantación da plataforma pasaXe! nas Entidades Locais galegas, ponse a disposición destas a seguinte documentación:

  • Guía de axuda á implantación de pasaXe! nas Entidades Locais, que recolle os pasos básicos para a utilización de pasaXe!, adaptada para a utilización de calquera EELL independentemente do grao de implantación de administración electrónica de partida.
  • Modelo de Resolución de Interoperabilidade, que as EELL poden usar para dar unha base normativa á utilización de servizos de interoperabilidade á hora de tramitar os seus procedementos administrativos sen ter que realizar ou modificar a normativa específica de cada procedemento. Recolle tamén un modelo xenérico de formulario para recoller a oposición á consulta de datos, tal e como se require na lexislación vixente.

Esta documentación encóntrase dispoñible no apartado contido relacionado, na parte privada desta ficha de servizo.

Cales son os servizos de Intermediación dispoñibles a través de pasaXe!?
Nas seguintes táboas enuméranse os servizos de Intermediación dispoñibles actualmente, organizados segundo a entidade que cede os datos:

Dirección Xeral da Policía  
 Consulta de datos de identidade de persoas físicas
 Verificación de datos de identidade
Instituto Nacional de Estatística  
 Consulta de datos de residencia con data de última variación padroal (só para residentes en Galicia)
 Verificación de datos de residencia de ámbito
Dirección Xeral do Catastro  
 Datos catastrais
 Certificación de titularidade
 Consulta de bens inmobles
 Obtención de certificacion descritiva e gráfica de inmobles
Tesourería Xeral da Seguridade Social  
 Estar ao corrente de pagamento coa Seguridade Social
 Alta na Seguridade Social
Instituto Nacional da Seguridade Social  
 Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade
Servizo Público de Emprego Estatal  
 Situación actual de desemprego
 Importes de prestación de desemprego percibidos a data actual
 Importes de prestación de desemprego percibidos nun período
 Estar inscrito como demandante de emprego a data actual
 Estar inscrito como demandante de emprego a data concreta
Ministerio de Xustiza  
 Certificado de nacemento
 Certificado de matrimonio
 Certificado de defunción
 Novo! Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais
Axencia Estatal de Administración Tributaria (dispoñible só para aplicacións cliente)  
 Certificado da Renda (IRPF)
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a solicitude de axudas e subvencións
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a contratación coas administracións públicas
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a obtención de licenzas de transporte
 Certificado de domicilio fiscal
 Imposto de Actividades Económicas (IAE)
 Validación de NIF de persoas xurídicas
 Nivel de renda
Ministerio de Educación  
 Verificación de títulos oficiais universitarios
 Verificación de títulos oficiais non universitarios
Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso)  
 Consulta de grao e nivel de dependencia
Consello Xeral do Notariado  
 Proximamente! Consulta de administradores dunha sociedade
 Proximamente! Consulta de subsistencia de poderes notariais
 Proximamente! Consulta de copia simple de poderes notariais
 Proximamente! Consulta de notarios e notarias
Axencia Tributaria Navarra  
 Consulta de datos sobre imposto de Actividades Económicas de Navarra
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas  
 Consulta de datos de residencia legal de persoas estranxeiras
Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións  
 Proximamente! Consulta de datos de solvencia requiridos para participar en concursos públicos
Xunta de Galicia  
 Título de familia numerosa
 Título de familia numerosa autonómico
 Certificado de discapacidade
 Novo! Consulta de permisos de explotación marisqueira (Permex)
 Proximamente! Certificado de inscrición no Rexistro de parellas de feito
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación  
 Consulta de Firmas para Legalización Diplomática de Documentos públicos estranxeiros

Descrición dos servizos dispoñibles a través do Nodo de Intermediación da Xunta de Galicia (pasaXe!): Catálogo de servizos.

Información subscrición
Datos contacto subscrición CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Requisitos mínimos

  • O ordenador debe estar integrado na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).
  • Para o acceso ao sistema será preciso a utilización dun certificado dixital de persoa física ou empregado público emitido pola FNMT, Camerfirma ou DNI electrónico (ver Manual de sinatura).
  • No caso de empregar un certificado dixital en formato hardware, é necesario o uso dun lector de certificados dixitais.
  • O navegador recomendado é Mozilla Firefox versión ESR 38.7.1 aínda que tamén será posible o uso dos navegadores adicionais Chrome versión 46.0.2490.80 m e Internet Explorer versión 11.
  • Ter instalado Acrobat Reader ou equivalente.

Descrición proceso

Para facilitar o proceso completo de subscrición e utilización da plataforma pasaXe! ponse a disposición das EELL a Guía de axuda á implantación de pasaXe! nas Entidades Locais,indicada na parte superior da ficha de servizo

Compartir por correo electrónico