eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 3 de 5 (3.0)
Plataforma de Intermediación pasaXe!
Datos servizo
Data modificación 06/02/2018
Proveedor/a / responsable do servizo Amtega
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido
No dispon do permiso
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio PMSBAE
Convenio eAdministración
Descrición

PasaXe! é a iniciativa que a Xunta de Galicia leva a cabo para convertirse no nodo de Intermediación das AAPP galegas, e ten por obxectivo facilitar a cooperación entre administracións como mecanismo esencial para proporcionar aos cidadáns os servizos necesarios para garantir o seu dereito para relacionarse con elas por medios electrónicos e de non presentar aqueles documentos susceptibles de ser consultados por conexións informáticas ou xerados pola propia Administración autonómica.

Máis información

Como obter o acceso á Plataforma de Intermediación pasaXe!?

As entidades locais que desexen obter acceso aos servizos deberán:

  • Estar integrados na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).
  • Ser unha entidade local adherida ao “Convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica”.

Será preciso nomear a un usuario administrador, que será o encargado de xestionar os permisos de acceso para os usuarios do seu organismo que precisen realizar consultas en pasaXe!.

Como implantar pasaXe! na miña entidade?

Para o proceso de implantación da plataforma pasaXe! nas Entidades Locais galegas, ponse a disposición destas a seguinte documentación:

  • Guía de axuda á implantación de pasaXe! nas Entidades Locais, que recolle os pasos básicos para a utilización de pasaXe!, adaptada para a utilización de calquera EELL independentemente do grao de implantación de administración electrónica de partida.
  • Modelo de Resolución de Interoperabilidade, que as EELL poden usar para dar unha base normativa á utilización de servizos de interoperabilidade á hora de tramitar os seus procedementos administrativos sen ter que realizar ou modificar a normativa específica de cada procedemento. Recolle tamén un modelo xenérico de formulario para recoller a oposición á consulta de datos, tal e como se require na lexislación vixente.

Esta documentación encóntrase dispoñible no apartado contido relacionado, na parte privada desta ficha de servizo.

Cales son os servizos de Intermediación dispoñibles a través de pasaXe!?

A descrición completa de todos os servizos de interoperabilidade dispoñibles ea través do Nodo de Intermediación da Xunta de Galicia, pasaXe!, atópase no Catálogo de servizos.

A continuación amósase, organizada por organismo cedente, a lista de servizos de interoperabilidade dispoñibles, destacando en cor vermella os útlimos engadidos:

Xunta de Galicia:

Xunta de Galicia
 Título de familia numerosa autonómico
 Título de familia numerosa
 Certificado de discapacidade
 Consulta de permisos de explotación marisqueira (Permex)
 Certificado de inscrición no Rexistro de parellas de feito de Galicia

Administración Xeral do Estado:

Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación
 Consulta de Firmas para Legalización Diplomática de Documentos públicos estranxeiros
Ministerio de Educación
 Verificación de títulos oficiais universitarios
 Verificación de títulos oficiais non universitarios
 Consulta de condición de bolseira/o
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
 Consulta de datos de residencia legal de persoas estranxeiras
 Consulta de estar inscrito no Rexistro Central de Persoal
Dirección Xeral de Tráfico
 Consulta de datos de vehículos
 Consulta de datos de conductores/as
Ministerio de Xustiza
 Certificado de nacemento
 Certificado de matrimonio
 Certificado de defunción
 Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais
 Consulta de inexistencia de antecedentes penais
 Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais por NIF
 Consulta de inexistencia de antecedentes penais por NIF
Axencia Estatal de Administración Tributaria (dispoñible só para aplicacións cliente)
 Certificado da Renda (IRPF)
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a solicitude de axudas e subvencións
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a contratación coas administracións públicas
 Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a obtención de licenzas de transporte
 Certificado de domicilio fiscal
 Imposto de Actividades Económicas (IAE)
 Validación de NIF de persoas xurídicas
 Nivel de renda
Dirección Xeral da Policía
 Consulta de datos de identidade de persoas físicas
 Verificación de datos de identidade
Dirección Xeral do Catastro
 Datos catastrais
 Certificación de titularidade
 Consulta de bens inmobles
 Obtención de certificacion descritiva e gráfica de inmobles
Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso)
 Consulta de grao e nivel de dependencia
Instituto Nacional da Seguridade Social
 Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade
Instituto Nacional de Estatística
 Consulta de datos de residencia con data de última variación padroal (só para residentes en Galicia)
 Verificación de datos de residencia de ámbito
 Consulta de datos padroais
Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface)
Novo!Certificado individual de abonos de servizos
Novo!Certificado de afiliación
Novo!Consulta de datos de abonos
Novo!Consulta de datos de afiliación
Servizo Público de Emprego Estatal
 Situación actual de desemprego
 Importes de prestación de desemprego percibidos a data actual
 Importes de prestación de desemprego percibidos nun período
 Estar inscrito como demandante de emprego a data actual
 Estar inscrito como demandante de emprego a data concreta
Tesourería Xeral da Seguridade Social
 Estar ao corrente de pagamento coa Seguridade Social
 Alta na Seguridade Social
Instituto Cervantes
 Consulta de cualificacións para probas CCSE e DELE

Outras Comunidades Autónomas: 

Axencia Tributaria Navarra
 Consulta de datos sobre imposto de Actividades Económicas de Navarra

 

Información subscrición
Datos contacto subscrición CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Requisitos mínimos

  • O ordenador debe estar integrado na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).
  • Para o acceso ao sistema será preciso a utilización dun certificado dixital de persoa física ou empregado público emitido pola FNMT, Camerfirma ou DNI electrónico.
  • No caso de empregar un certificado dixital en formato hardware, é necesario o uso dun lector de certificados dixitais.
  • O navegador recomendado é Mozilla Firefox versión ESR 38.7.1 aínda que tamén será posible o uso dos navegadores adicionais Chrome versión 46.0.2490.80 m e Internet Explorer versión 11.
  • Ter instalado Acrobat Reader ou equivalente.

Descrición proceso

Para facilitar o proceso completo de subscrición e utilización da plataforma pasaXe! ponse a disposición das EELL a Guía de axuda á implantación de pasaXe! nas Entidades Locais,indicada na parte superior da ficha de servizo

Compartir por correo electrónico