Aplicación web que facilita a xestión dos Centros de Información ás Mulleres (CIM) permitindo organizar os seus procesos internos, coa finalidade de mellorar o seu servizo de atención ás mulleres.

Os CIM regúlanse polo Decreto 130/2016, do 15 de setembro e configúranse como un conxunto de recursos das entidades locais, desde os cales se articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. Os CIM atenderán a todas as mulleres que o demanden, así como calquera persoa, sexa home ou muller, en asuntos relacionados coa promoción social da igualdade de xénero.

 
As funcións do CIM son, entre outras: 
 
a) Asesoramento xurídico e atención psicolóxica ás persoas e colectivos a que se refire o artigo 2 do Decreto.
b) Atención específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero e, de ser o caso, ás fillas, fillos e persoas menores ao cargo da muller vítima, ou maiores dependentes.
c) Atención específica a mulleres en situación de especial vulnerabilidade co obxectivo de mellorar a súa situación persoal, social ou laboral.
d) Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial e, se é o caso, área de influencia. 
e) Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes e da necesidade da consecución de igualdade de dereitos e de integración social do colectivo LGTBI.
f) Funcionamento como canle de comunicación entre as persoas usuarias e os distintos organismos que teñan competencias en materia de muller e igualdade e atención e integración do colectivo LGTBI.
 
Pode coñecer os datos de contacto e localización do seu CIM máis próximo accedendo a este mapa.
 
As funcionalidades principais desta aplicación son:
 
• Rexistrar a atención prestada ás persoas que acuden aos centros, permitindo obter información estatística relevante para coñecer as súas necesidades coa finalidade de mellorar a súa atención.
• Xestionar as actividades organizadas polos centros sobre temas de especial incidencia na consecución do principio de igualdade, rexistrando todas as accións realizadas e programando as próximas a desenvolver.
 
 

Para solicitar o acceso a aplicación de xestión dun CIM pode contactar co Servizo de Apoio Técnico Administrativo da Secretaría Xeral da Igualdade a través de xestion.igualdade@xunta.gal ou no teléfono: 981 545 362.

Para calquera dúbida ou incidencia técnica relacionada con esta aplicación poderá contactar co CAU no telf. 881 995 300 ou por correo electrónico dirixido a cau-periferico@xunta.gal.

Para solicitar o acceso á aplicación, dúbidas de caracter administrativo ou sobre o funcionamento e xestión dun CIM pode contactar co Servizo de Apoio Técnico Administrativo da Secretaría Xeral da Igualdade a través de xestion.igualdade@xunta.gal ou no teléfono: 981 545 362.

Data modificación

01/02/2024

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia / Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade / Secretaria Xeral de Igualdade - Xunta de Galicia / Consellería de Facenda e Administración Pública / Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns, Entidades locais

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento