Xestión Centros de Información á Muller (CIM)

Aplicación web que facilita a xestión dos Centros de Información ás Mulleres (CIM) permitindo organizar os seus procesos internos, coa finalidade de mellorar o seu servizo de atención ás mulleres.

Máis información

 

Os CIM son entidades reguladas a través do Decreto 182/2004, do 22 de xullo (DOG nº 150 do 4 de agosto) no que se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento; teñen como misión atender a tres temas transcendentais que, tanto na IV conferencia mundial da muller, celebrada en Pequín, coma nos diferentes programas de acción para a igualdade de oportunidades da Unión Europea, son destacados de xeito especial: a información, a formación e a imaxe da muller.

Os obxectivos destes centros son:

 • Aplicar o principio de igualdade entre mulleres e homes no territorio de intervención.
 • Actuar como canle de comunicación entre as usuarias e os distintos organismos que tiveran competencias en materia de muller.
 • Sensibilizar á poboación e ós axentes sociais na consecución do principio de igualdade.
 • Prestar atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres na sociedade civil.

E as súas áreas de actuación:

 • Información e asesoramento xurídico
 • Atención psicolóxica.
 • Violencia de xénero.
 • Orientación profesional e emprego.
 • Información sobre os recursos existentes para as mulleres no territorio.

Pode coñecer os datos de contacto e localización do seu CIM máis próximo accedendo ao mapa da Guia Local.

As funcionalidades principais desta aplicación son:

 • Rexistrar a atención prestada ás persoas que acuden aos centros, permitindo obter información estatística relevante para coñecer as súas necesidades coa finalidade de mellorar a súa atención.
 • Xestionar as actividades organizadas polos centros sobre temas de especial incidencia na consecución do principio de igualdade, rexistrando todas as accións realizadas e programando as próximas a desenvolver.

Para calquera dúbida ou incidencia relacionada con esta aplicación ou para solicitar o reseteo de contrasinal poderá contactar co CAU no telf. 881 995 300 ou por correo electrónico dirixido a cau-periferico@xunta.gal. Para dúbidas de caracter administrativo ou sobre o funcionamento e xestión dun CIM pode contactar coa Subdirección Xeral de Xestión Técnico-Administrativa e Orzamentaria da Secretaría Xeral de Igualdade a través de xestion.igualdade@xunta.gal ou no teléfono: 981 545 362

Data modificación

30/05/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Secretaria Xeral de Igualdade Xunta de Galicia/Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns, Entidades locais

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Datos contacto dúbidas

Subdirección Xeral de Xestión Técnico-Administrativa e Orzamentaria da Secretaría Xeral de Igualdade a través de xestion.igualdade@xunta.es ou no teléfono: 981 545 362

Requisitos mínimos

Ser persoal acreditado dalgún dos centros CIM recoñecidos polo Decreto 182/2004, de 22 de xullo e dispoñer das credenciais de acceso facilitadas pola Secretaría Xeral da Igualdade.

Identificador Formato Nome Descrición
20780 Documento Preguntas frecuentes (FAQ) aplicación dos Centros de Información á Muller CIM Preguntas frecuentes (FAQ) aplicación dos Centros de Información á Muller CIM