Comunicacións ao Rexistro Galego de Comercio das declaracións responsables, comunicacións previas ou, de ser o caso, licenzas de apertura de establecementos comerciais así como as autorizacións para o exercicio da venda ambulante recollidos nas agrupacións 64, 65 e 66 do Imposto de Actividades Económicas (IAE)

A Lei 13/2010, do 17 de decembro, de comercio interior de Galicia no seu artigo 8º crea o Rexistro Galego de Comercio, adscrito á dirección xeral competente en materia de comercio. No artigo 28.5 a citada lei establece que "Os datos contidos nas licenzas de apertura de establecementos comerciais ou, de ser o caso nas comunicación previas ou declaracións responsables recibidas serán comunicados polo respectivo concello á dirección xeral con competencia en materia de comercio para os efectos da súa inscrición no Rexistro Galego de Comercio consonte o disposto no artigo 8ª desta lei”.

Por outra banda o 3 de maio de 2012 publicouse o Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio. Este decreto desenvolve a inscrición no rexistro galego de comercio. O artigo artigo 16 establece que "...os concellos darán traslado ao rexistro, preferentemente por medios telemáticos, dun extracto dos acordos dos seus órganos de goberno relativos ás licenzas de apertura de establecementos comerciais e as autorizacións de venda ambulante outorgadas ou, de ser o caso, as comunicacións previas ou declaracións de responsabilidade recibidas, así como a súa modificación".

As declaracións responsables, comunicacións previas ou, de ser o caso, licenzas de apertura de establecementos comerciais así como as autorizacións para o exercicio da venda ambulante recollidos nas agrupacións 64, 65 e 66 do Imposto de Actividades Económicas (IAE) serán enviadas ao enderezo de correo electrónico cei.rgc@xunta.gal, segundo os modelos que se poderán descargar da solapa "Contido relacionado" . 

Para realizar a comunicación deberá descargar o/s arquivo/s correspondente/s co formato .csv, cubrir os datos dos establecementos comerciais permanentes ou vendedores ambulantes neste/s arquivo/s e posteriormente enviar o/s arquivo/s ao enderezo cei.rgc@xunta.gal da Dirección Xeral de Comercio.

Para calquera consulta ou incidencia ao respecto pode poñerse en contacto co Centro de Atención a Usuarios (CAU) no teléfono: 881 995 300 ou por correo electrónico a: cau-periferico@xunta.gal.

 

Identificador Formato Nome Descrición
10091 Documento Comunicacións ao Rexistro Galego de Comercio. Manual de axuda. Manual de axuda sobre como cubrir o arquivo .csv 
10092 Documento Comunicacións ao Rexistro Galego de Comercio. Arquivo para a comunicación de datos de esta... Arquivo para a comunicación de datos de establecementos comerciais permanentes (IN227A)
10093 Documento Comunicacións ao Rexistro Galego de Comercio. Arquivo para a comunicación de datos de come... Arquivo para a comunicación de datos de comerciantes ambulantes (IN227D) 
Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia/Conselleria de Economía e Industria/Dirección Xeral de Comercio Xunta de Galicia/Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto