Biblioteca Dixital

Repositorio de distinto tipo de contido (normativa, noticias, documentos, enlaces,multimedia, etc) de interés para a administracion local relacionado coa xestión administrativa local e coas TIC.

Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Identificador Formato Nome Descrición
10094 Documento Guía rápida da Biblioteca Dixital Guía na que se explica brevemente as funcionalidades e contidos da Biblioteca.
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
102 Aplicacións e servizos finais Boletin de novas de Eidolocal En liña