Acceso a á información xeral en liña de distintos tipos de expedientes tramitados no COATAC.

O Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña, COATAC,  facilitará a todos os concellos que o soliciten, un usuario e un contrasinal de acceso á súa web colexial (https://www.coatac.es), mediante o cal o persoal do mesmo, indicando o motivo da consulta terá acceso directo en liña, mediante o nº de visado e o nº de rexistro do correspondente expediente, á información xeral dos seguintes tipos de expedientes.

 • Proxectos.
 • Direccións de obra.
 • Direccións de execución de obra.
 • Legalizacións
 • Coordinacións de seguridade e saúde.
 • Estudos/estudos básicos de seguridade e saúde.
 • Proxectos de actividade.
 • Informes, certificados, tasacións, peritacións, etc.
 • En xeral, calquera outro  encargo que fora tramitado no COATAC.

Esta información xeral estará composta por:

 • Tipo de trámite realizado (visado ou  rexistro).
 • Fecha de tramitación.
 • Dirección do expediente.
 • Presuposto e superficie do expediente.
 • Promotor.

Asemade, nos casos nos que a tramitación da documentación se realizase en formato dixital, o persoal do concello poderá consultar e descargar en  formato electrónico dita documentación.

Para solicitar usuario e contrasinal de acceso deberá remitir ao Centro de Atención a Usuarios, CAU (cau-periferico@xunta.gal) a solicitude de alta no servizo debidamente cumprimentada e asinada.

Para calquera problema técnico co servizo poderá contactar co CAU (cau-periferico@xunta.gal ou teléfono: 881 995 300) e para calquera consulta ou dúbida de carácter funcional deberá contactar directamente co gabinete técnico do COATAC (gabinete@coatac.es) ou teléfono: 981 206140 ext.117).

O único requirimento necesario para poder utilizar o servizo é dispoñer de ordenador con conexión a Internet e un programa de lectura de documentos en formato pdf.

Identificador Formato Nome Descrición
20920 Documento Solicitude de alta/baixa de acceso ao servizo de consulta de expedientes do COATAC Modelo de solicitude de usuario/a de acceso ao servizo de consulta de expedientes do COATA...
Data modificación

04/11/2021

Proveedor/Responsable do servizo

Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña, COATAC /Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto