Aplicación web que permite que unha entidade local poida realizar a xestión de altas, baixas e modificacións de policías locais, auxiliares de policía local e vixilantes municipais no Rexistro de Policías Locais de Galicia así como realizar a comunicación anual de datos do corpo de policía local a este rexistro.

A Constitución recolle como unha das competencias que poderán asumir as Comunidades Autónomas a coordinación e demáis facultades relacionadas coas policías locais, nos termos que estableza unha Lei Orgánica.

Neste contexto legal atópase, na Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais na que enténdese por coordinación o conxunto de técnicas e medidas que posibilitan a unificación dos criterios de organización e actuación, a formación e o perfeccionamento uniforme do persoal e a homoxeneización dos recursos técnicos e materiais de que dispoñen, así como o establecemento de información recíproca, asesoramento e colaboración. Esta Lei tamén recolle que como instrumento de coordinación crearase o Rexistro das Policías Locais de Galicia, ónde se inscribirán preceptivamente todos os membros pertencentes aos corpos de policía local e os/as vixilantes municipais.

En base a isto e mediante o Decreto 105/2008, de 8 de Maio créase e regúlase este rexistro ao que deben aportar datos os concellos de Galicia, tanto se contan con corpo de policía local coma con vixiantes municipais.

A aplicación web RPOLGA permite a xestion deste rexistro e integrase cos elementos transversais da administración electrónica da Xunta de Galicia.

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA O ACCESO

Os equipos informáticos que vaian a acceder ao servizo deben cumprir os seguintes requisitos técnicos mínimos:

 • Ter conexión a internet.
 • Navegadores:
  • Microsoft Edge v40 ou superior (en Windows 10 e superior)
  • Internet Explorer 11 (Windows 7, 8, 8.1 ó 10)
  • Google Chrome v64 ou superior
  • Mozilla Firefox v59 ou superior
 • Autofirma ultima versión

As persoa da entidade local que vaian a acceder ao servizo debe:

 • dispoñer de DNI electrónico ou certificado electrónico aceptado pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado.
 • estar dada de alta no portal EidoLocal para o que se debe recurrir á/s persoa/s xestor/as de usuarios do portal do concello (alcalde,secretario, informático,..).

 

SOLICITUDE DE ACCESO (ALTA/MODIFICACIÓN/BAIXA USUARIO/A)

Para solicitar acceso a RPOLGA deberase cumprimentar e asinar o formulario "RPOLGA - Formulario de alta/baixa/modificación" e enviar a solicitude por correo electrónico ao Centro de Atención a Usuarios da Xunta (CAU) cau-periferico@xuntal.gal

A alta/modificación/baixa do usuario/a será validada pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior (DXEI) e finalmente confirmada a persoa usuaria ao correo de contacto indicado na solicitude.

 

CONTACTO PARA DÚBIDAS OU INCIDENCIAS

Para calquera dúbida técnica ou incidencia co servizo poderase poñer en contacto co CAU Periférico a través do teléfono 881 995 300 ou no correo cau-periferico@xunta.gal.  

Para as dúbidas funcionais, teñen dispoñible na aplicación o manual de usuario adecuado segundo o perfil asignado. No caso ter algunha dúbida que non poidan solventar co manual, poden dirixirse mediante correo electrónico a seguridadecoordinacion.interior@xunta.gal.

Identificador Formato Nome Descrición
67259 Documento RPOLGA-Solicitude alta/baixa/modificación usuario/a no servizo Modelo de solicitude alta/baixa/modificación usuario/a no Rexistro das Policías Locais de ...
Data modificación

19/10/2022

Proveedor/Responsable do servizo

Vicepresidencia primeira e Conselleria de Presidencia, Xustiza e Turismo e Amtega

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais, Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Decreto 105/2008, do 8 de maio, polo que se crea e regula o Rexistro das Policías Locais de Galicia