Acceso á información xeral en liña de distintos tipos de expedientes tramitados no Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra (COATPO).

O Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra, COATPO, facilitará a todos os concellos que o soliciten, un usuario e un contrasinal de acceso á súa web colexial (https://www.coatpo.es), mediante o que, indicando o motivo da consulta e o nº do expediente, terá acceso directo en liña á información xeral dos seguintes tipos de expedientes:

 • Proxectos.
 • Direccións de obra.
 • Direccións de execución de obra.
 • Legalizacións.
 • Coordinacións de seguridade e saúde.
 • Estudos/estudos básicos de seguridade e saúde.
 • Proxectos de actividade.
 • Informes, certificados, tasacións, peritacións, etc.
 • En xeral, calquera outro encargo que sexa tramitado no COATPO.

Esta información xeral estará composta por:

 • Tipo de trámite realizado (visado ou rexistro).
 • Fecha de tramitación.
 • Emprazamento da obra obxecto do expediente.
 • Presuposto e superficie da obra obxecto do expediente.
 • Promotor.

Asemade, nos casos nos que a tramitación da documentación se realizase en formato dixital, o persoal do concello poderá consultar e descargar en formato electrónico dita documentación.

Para solicitar usuario e contrasinal de acceso deberá remitir ao Centro de Atención a Usuarios, CAU (cau-periferico@xunta.gal) a solicitude de alta no servizo debidamente cumprimentada e asinada.

Unha vez dado de alta, o colexio remitiralle as credenciais de acceso.

O único requirimento necesario para poder utilizar o servizo é dispoñer de ordenador con conexión a Internet e un programa de lectura de documentos en formato pdf.

Identificador Formato Nome Descrición
68459 Documento Solicitude de alta ou baixa do/a usuario/a de acceso ao servizo de consulta de expedientes... Modelo de solicitude de usuario/a de acceso ao servizo de consulta de expedientes do COATP...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
142 Aplicacións e servizos finais Consulta de expedientes COATAC Correo electrónico
20320 Interoperabilidade Portal de Consultas de Obras (IOCOAG) Correo electrónico

Para calquera problema técnico co servizo poderá contactar co CAU (cau-periferico@xunta.gal) ou teléfono: 881 995 300 e para calquera consulta ou dúbida de carácter funcional deberá contactar directamente ca Secretaria Técnica de control e visado do COATPO (secvisado@coatpo.es) ou teléfono: 986 434066.

Data modificación

26/07/2023

Proveedor/Responsable do servizo

Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra, COATPO; Xunta de Galicia /Consellería de Facenda e Administración Pública/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto