Non dispón do permiso

AIRES-SIR é unha aplicación web que permite rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixan á Xunta de Galicia e a outras administracións e tamén pode ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S. Actualmente Aires está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación do envío a SIR a través de Aires para a entidade local, AIRES tamén permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

O Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

Para dar resposta ás necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, desenvolveuse por parte do Ministerio de Hacienda y Función Pública o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). A plataforma SIR, é a infraestrutura básica que permite o intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as AAPP de forma segura e con conformidade legal, independentemente dá aplicación de rexistro utilizada, sempre que estea certificada na Norma SICRES 3.0.

A implantación de SIR permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.

O 29/06/2016 completouse o proceso de Certificación do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para a integración da aplicación AIRES na plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

A Xunta de Galicia pon a disposición das EELL a posibilidade de solicitar a utilización da aplicacion de rexistro AIRES como oficina de rexistro da entidade integrada na plataforma SIR, para o envío e recepción das anotacións e documentación.

AIRES como aplicación informática que facilita o envío de asentos rexistrais e documentos a través de SIR

AIRES é unha aplicación web que inicialmente permitía rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixían á Xunta de Galicia e tamén podía ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S.

Actualmente Aires está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación da integración AIRES-SIR para a entidade local, permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

- Ventaxes de utilizar AIRES para enviar a SIR

 • A utilización dunha aplicación informática (AIRES) xa actualmente implementada na entidade local e coa que están familiarizados os usuarios da entidade local.
 • A utilización dunha infraestrutura de comunicación (rede de datos da Xunta) e software (AIRES) cuxo mantemento e soporte é facilitado pola Xunta, eximindo á entidade local das tarefas de adaptación aos cambios que poidan xurdir por nova normativa ou mellora da infraestrutura.

- Requisitos mínimos para a activación do envio a SIR a través de AIRES para unha entidade local

1- A entidade local debe estar adherida ao convenio eAdministración Xunta-Fegamp, ao convenio prestación solucións básicas eAdministración e realizar a solicitude formal de activación da funcionalidade AIRES-SIR (ver máis abaixo cómo solicitar a activación).

2- A nivel de aplicación, o/s equipo/s que van traballar con AIRES-SIR terá/n que cumprir cos seguintes requisitos para asegurar o correcto funcionamento:

 • O equipo debe estar integrado na Rede corporativa da Xunta de Galicia
 • Sistemas operativos: Windows 7 ou superior
 • Navegadores compatibles: Internet Explorer versión 10.0 ou superior
 • Requirimentos Java: Máquina virtual de JAVA: JRE versión 8 actualización 77 ou superior (32 bits).
 • Outras ferramentas: Adobe Reader versión 10 ou superior
 • Recomendacións: no navegador desactivar o bloqueador de elementos emerxentes e deshabilitar o modo de vista de compatibilidade.

Os equipos que actualmente estean a traballar con AIRES xa cumprirían con estes requisitos.

3- A nivel das imaxes que se van xerar da documentación (dixitalización), os requirimentos básicos son:

 • Equipo informático compatible cos requisitos (especificacións) mínimos que indique o fabricante do escáner:
  • Debese xerar un ficheiro por cada tipo de documento sempre que sexa posible en formato PDF
  • Resolución do escáner: 200 ppp
  • Branco e negro

4- A nivel de usuarios, os usuarios AIRES-SIR:

 • Deberán estár dados de alta no portal Eidolocal e dispoñer do permiso de "Rexistro E-S".
 • Deberán disponer de certificado electrónico, preferiblemente de empregado público.
 • Deberán coñecer e aplicar as instruccións recollidas nas guías e manuais que figuran no seguinte parágrafo.

Está dispoñible máis información sobre requisitos mínimos, procedementos funcionais das oficinas de rexistros SIR (Guía funcional para as oficinas de rexistros SIR) e principais consideracións e procedementos a seguir para o envío e recepción das anotacións e documentación en SIR a través de AIRES (Guía práctica AIRES-SIR) na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina.

5- Para facer envios a SIR a través de AIRES a oficina de rexistro da entidade local deberá estar dada de alta, previamente a solicitar o servizo AIRES-SIR, no inventario DIR3 (Listado oficinas de rexistro dadas de alta actualmente no DIR 3).

Para solicitar o alta en DIR3 ou para dúbidas ou incidencias relacionadas con esta solicitude deberá dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enchendo o seguinte formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico: solicitar alta de oficina de rexistro no DIR3 ou realizar consulta. Esta alta deberá solicitarse cumprindo as seguintes condicións:

 • O nome no DIR3 da oficina da entidade local que exercerá as funcións de rexistro SIR a través de AIRES deberá ter o formato: Registro General del Ayuntamiento de ......................
 • O enderezo da oficina de rexistro SIR indicada no apartado anterior deberá ser o enderezo postal da oficina de rexistro da entidade local á que se desexe que as oficinas SIR doutras administracións remitan os envíos SIR que por algún motivo excepcional teñan que remitir en soporte físico (papel, usb, cd...).

DIR3 é o Directorio Común de Unidades Orgánicas e Oficinas que proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas / organismos públicos, as súas oficinas asociadas e unidades de xestión económica - orzamentaria, facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información. Máis información dispoñible aquí.

Para máis información sobre como dar de alta unha oficina de rexistro dunha entidade local en DIR3 pode descargarse a "Guia explicativa alta de oficina de rexistro en DIR3"

Se a entidade local intégrase en SIR a través de AIRES o novo escenario no que se atoparía sería:

Solicitude de activación do envio a SIR a través de AIRES

Para solicitar unha entidade local a activación do envío a SIR a través de AIRES, unha vez a entidade cumpra cos 5 requisitos mínimos antes indicados, deberase cumprimentar e asinar polo alcalde o modelo de solicitude dispoñible na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina (ficha descritiva do servizo AIRES).

Unha vez cumprimentada e asinada deberase remitir a solicitude ao CAU (cau-periferico@xunta.gal).

Listado de Oficinas e unidades actualmente integradas na plataforma SIR

Acceso ao servizo de rexistro antigo (anterior a setembro 2012).

 

Identificador Formato Nome Descrición
54320 Documento Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dunha EL no DIR3 Guía practica explicativa do procedemento que se debe seguir para dar de alta unha oficina...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Data modificación

01/02/2024

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Secretaria Xeral Técnica

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Outras administracións

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio PMSBAE, Convenio eAdministración