Convenio prestación solucións básicas eAdministración

O 31 de outubro de 2013 asinouse un convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, que ten como obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as partes asinantes en cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos/as cidadáns/ás aos Servizos Públicos.

O convenio establece que a Xunta de Galicia facilitará o acceso das Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas do convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no futuro, mediante a subscrición dun acordo coa Entidade Local que garanta o cumprimento das obrigas establecidas no convenio.

Polo tanto, as Entidades locais galegas, estean ou non adheridas ao anterior convenio (convenio de colaboración entre o Ministerio de Administracións Públicas e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de servizos de administración electrónica asinado o 12 de marzo de 2008), se queren dispoñer ou seguir dispoñendo dos sevizos recollidos neste convenio deberán asinar este acordo.

Servizos alcanzables a través do convenio

Unha vez asinado o acordo, unha entidade local poderá acceder ás funcionalidades proporcionadas polas solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que permiten os servizos previstos na Lei 11/2007 (artigos 15, 27.7, 28 e 43) que a continuación se especifican:

 • Para a utilización de sistemas de sinatura electrónica avanzada
  • Plataforma de validación e sinatura electrónica @firma.
 • Para as comunicacións entre Administracións Públicas por medios electrónicos:
  • Intermediación de datos entre Administracións Públicas.
  • Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)
  • Intercambios de información a través do Portal de Comunidades Autónomas
 • Para a notificación por medios electrónicos:
  • Dirección Electrónica Habilitada e Catálogo de Procedementos do Servizo de Notificacións Electrónicas.
 • Como rede de comunicacións das Administracións Públicas Españolas:
  • Rede SARA.

Sinatura dixital do acordo

A sinatura do acordo realízase de xeito dixital a través da "Sala de sinaturas virtual do portasinaturas da Xunta de Galicia". O/A alcalde/sa-alcalde/sa-pedaneo-presidente/a da entidade que desexe asinalo deberán contar cun certificado dixital da FNMT de Clase 2 CA, Camerfirma, Empregado público ou DNIe e solicitar o acceso á sala de sinaturas virtual para a sinatura do acordo mediante a remisión dun correo electrónico a cau-periferico@xunta.gal indicando no asunto "Solicitude de acceso á Sala de sinaturas virtual-Convenio solucións básicas eAdministración" e no corpo do mesmo os datos da persoa que asinará o acordo:

 • NIF
 • Nome e apelidos
 • Cargo
 • Nome da entidade local á que pertence
 • Conta de correo electrónico na que recibirá os datos de acceso á sala de sinaturas e se lle solicitará que asine nela o acordo. Unha vez asinado este pola Amtega recibirá, nesta mesma conta de correo, un exemplar xa asinado por ambas partes.

Entidades locais co acordo asinado

Contacto para dúbidas

Para calquera dúbida ou incidencia relacionada co convenio ou a sinatura en liña do acordo poderá contactar co CAU no telf. 881 995 300 ou por correo electrónico dirixido cau-periferico@xunta.gal