Convenio prestación solucións básicas eAdministración

Convenio prestación solucións básicas eAdministración

O 31 de outubro de 2013 asinouse un convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, que ten como obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as partes asinantes en cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos/as cidadáns/ás aos Servizos Públicos.

O convenio establece que a Xunta de Galicia facilitará o acceso das Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas do convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no futuro, mediante a subscrición dun acordo coa Entidade Local que garanta o cumprimento das obrigas establecidas no convenio.

Polo tanto, as Entidades locais galegas, estean ou non adheridas ao anterior convenio (convenio de colaboración entre o Ministerio de Administracións Públicas e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de servizos de administración electrónica asinado o 12 de marzo de 2008), se queren dispoñer ou seguir dispoñendo dos sevizos recollidos neste convenio deberán asinar este acordo.

Servizos alcanzables a través do convenio

Unha vez asinado o acordo, unha entidade local poderá acceder ás funcionalidades proporcionadas polas solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que permiten os servizos previstos na Lei 11/2007 (artigos 15, 27.7, 28 e 43) que a continuación se especifican:

 • Para a utilización de sistemas de sinatura electrónica avanzada:
  • Plataforma de validación e sinatura electrónica @firma.
 • Para as comunicacións entre Administracións Públicas por medios electrónicos:
  • Intermediación de datos entre Administracións Públicas.
  • Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
  • Intercambios de información a través do Portal de Comunidades Autónomas.
 • Para a notificación por medios electrónicos:
  • Dirección Electrónica Habilitada e Catálogo de Procedementos do Servizo de Notificacións Electrónicas.
 • Como rede de comunicacións das Administracións Públicas Españolas:
  • Rede SARA.

Sinatura dixital do acordo

Unha entidade local galega para poder asinar este acordo deberá estar previamente integrada na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).

A sinatura do acordo realízase de xeito dixital a través da "Sala de sinaturas virtual do portasinaturas da Xunta de Galicia". O/A alcalde/sa-alcalde/sa-pedaneo-presidente/a da entidade que desexe asinalo deberán contar cun certificado dixital da FNMT de Clase 2 CA, Camerfirma, Empregado público ou DNIe e solicitar o acceso á sala de sinaturas virtual para a sinatura do acordo mediante a remisión dun correo electrónico a cau-periferico@xunta.gal indicando no asunto "Solicitude de acceso á Sala de sinaturas virtual-Convenio solucións básicas eAdministración" e no corpo do mesmo os datos da persoa que asinará o acordo:

 • NIF
 • Nome e Apelidos
 • Cargo
 • Nome da entidad local á que pertence
 • Conta de correo electrónico na que recibirá os datos de acceso á sala de sinaturas e se lle solicitará que asine nela o acordo. Unha vez asinado este pola AMTEGA recibirá, nesta mesma conta de correo, un exemplar xa asinado por ambas partes.

Entidades locais co acordo asinado

Listado de EELL que xa asinaron o acordo.

Contacto para dúbidas

Para calquera dúbida ou incidencia relacionada co convenio ou a sinatura en liña do acordo poderá contactar co CAU no telf. 881 995 300 ou por correo electrónico dirixido cau-periferico@xunta.gal