Alta usuarios/as

 Alta usuario
Mediante este formulario o/a alcalde/sa ou secretario/a poderá solicitar un/unha usuario/a Eidolocal. Ao completar o formulario pediráselle que asine a solicitude, e esta, enviarase á AMTEGA. Unha vez que a súa solicitude sexa aprobada será informado a través do correo electrónico e xa poderá acceder ao portal co usuario/a e clave que se lle facilitará durante este proceso.

Para poder facer a prealta correctamente recoméndase utilizar a aplicación Autofirma. Se non a ten instalada, descargue a aplicación Autofirma (versión 32 bits) ou Autofirma (versión 64 bits) e instálea seguindo as seguintes instrucións. Posteriormente, peche o navegador e volva a acceder a Eidolocal. Lín e acepto as condicións sobre protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión de interese público e cumprimento dunha obriga legal en base ao disposto no Decreto 74/2018, do 5 de xullo polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza , na normativa xeral e sectorial referenciada en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e demais regulación concordante.

Finalidade do tratamento

Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para a xestión da súa solicitude relacionada cos servizos incluídos no portal Eidolocal.

 

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

 

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en   

https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

 

Contacto delegado de protección de datos e máis información

As persoas usuarias deste Portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Amtega, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais (https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)