Xestión das bolsas de interinos de habilitación de caracter nacional

O obxecto desta sección é cumprir co establecido no artigo 10 da Orde do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional  onde se prevé que tanto as publicacións que realice a Dirección Xeral de Administración Local relativas a este procedemento como as comunicacións realizadas ás persoas interesadas realizaranse a través do portal de servizos web Eidolocal.

Así pois, neste espazo darase publicidade á relación de prazas ofertadas e a relación de persoas  seleccionadas para a súa cobertura (art. 10.1.a da referida orde)

Facilitarase o modelo para a aceptación ou rexeitamento das prazas por parte das persoas preseleccionadas así como a ligazón ao procedemento para a presentación do mesmo (art. 10.1. b da referida orde).

Darase publicidade da listado de persoas seleccionadas (art. 10.1. c da referida orde).

Finalmente poñerase a disposición dos interesados un modelo de solicitude de suspensión de chamamento  así como a ligazón ao procedemento para a presentación do mesmo (art. 12.3  da referida orde).

icon ANUNCIO DE PRAZAS VACANTES E PUBLICACIÓN DE PRESELECCIONADOS (art. 10.1.a)

icon PROCEDEMENTO DE ACEPTACIÓN DAS PRAZAS OFERTADAS (art. 10.1.b)

Esta comunicación de aceptación ou rexeitamento das prazas realizarase a través do procedemento PR004A da Sede da Xunta.

Para calquera incidencia relacionada coa presentación electrónica da aceptación ou rexeitamento da oferta pode poñerse en contacto co servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012.

icon PUBLICACIÓN DAS PERSOAS SELECCIONADAS (art. 10.1.c)

icon PRESENTACION DE SOLICITUDE DE SUSPENSION DE CHAMAMENTOS (art. 12.3)

Esta solicitude de suspensión de chamamento realizarase a través do procedemento PR004A da Sede da Xunta.

Para calquera incidencia relacionada coa presentación electrónica da solicitude de suspensión de chamamentos pode poñerse en contacto co servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012.

icon MÁIS INFORMACIÓN

Dispón de máis información respecto a creación e xestión destas bolsas de interinos na ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional.

Así mesmo o listado definitivo dos integrantes das bolsas está dipoñible no procedemento PR410A da sede da Xunta.

Para calquera dúbida relacionada coa xestión destas bolsas pode acudir a: