Habilitación nacional

Ámbito competencial

O artigo 241 da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia  atribúe de xeito expreso á Comunidade Autónoma de Galicia as competencias de execución, dentro do marco da lexislación básica do Estado (constituída pola disposición adicional 2ª da Lei 7/2007) sobre clasificación de postos, nomeamentos provisionais, comisión de servizos, acumulacións e permutas, dentro do seu ámbito territorial.

Así pois e segundo o establecido no Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza son competencias da Dirección xeral de Administración Local, en concreto do seu Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal as seguintes:

 1. O asesoramento en materia de función pública local e a revisión dos procesos de selección de persoal das entidades locais.

 2. A distribución do papel numerado para actas e resolucións das entidades locais.

 3. A elaboración da proposta da oferta de emprego público correspondente a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

 4. A elaboración das convocatorias e o desenvolvemento dos procesos selectivos de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal segundo os títulos e programas mínimos aprobados polo Ministerio de Política Territorial e coa colaboración da Escola Galega de Administración Pública.

 5. A tramitación da provisión de postos con carácter non definitivo e o exercicio das competencias que lle corresponden á Comunidade Autónoma respecto dos concursos de traslados e libre designación de habilitados/as estatais.

 6. A tramitación dos expedientes de creación, clasificación e supresión de postos reservados a funcionarios/as con habilitación estatal, así como os de constitución e disolución de agrupacións de entidades locais para o sostemento dos ditos postos e os das exencións regulamentariamente establecidas.

 7. A dirección e xestión do rexistro autonómico de funcionarios/as con habilitación estatal e a coordinación e integración co rexistro estatal dos ditos funcionarios.

 8. A elaboración de informes sobre os recursos que se presenten en materia de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

 9. Aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

Contactos

 • Dirección Xeral de Administración Local:
  • Rúa Madrid, 2-4, 2º -Polígono de Fontiñas
   15781 Santiago de Compostela
  • Fax: 981-546569
 • Subdirección Xeral réxime xurídico local:o Tlf: 981-540096 /97
  • Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de FHE. Tlf: 981-540046 o Tlf: 981 547464 Solicitude de certificados.
 • Ministerio de Administracións Públicas:
  • Dirección General de Cooperación Local:
   • Plaza de España, 17 - 28071 Madrid
   • Tlfno: 91 273 90 00
  • Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local
   • Tlfno: 91 273 37 58
   • Fax: 912 733566
 • Colexios SITAL de Galicia:

1.  A Coruña:

 • Enderezo: Colegio Sital A Coruña. R/ Cantón Grande, 6, 10-A. C.P:15003
 • Tlf: 981 221220
 • Fax: 981222503
 • Correo electrónico: luisa.saleta@cositalcoruna.org

2.  Lugo:

 • Enderezo: Colegio Sital Lugo. R/ Orense, 59, Entresuelo C.P:27004
 • Tlf: 982 535000 (J.A Carro Asorey) y 982 390062 (J.A. Balseiro)
 • Correo electrónico: cosital.lugo@yahoo.es

3 . Ourense:

 • Enderezo: Colegio Sital Ourense.R/ Ramón Cabanillas 3 2ªA 32004
 • Correo: Info@cositalourense.es

4. Pontevedra:

 • Enderezo: Colegio Sital Pontevedra. Praza do Teucro, 1, 1, CP 36002. Pontevedra
 • Correo electrónico:  electrónico:cosital@sitalpontevedra.com