Habilitación Nacional

Nesta páxina publícase toda a información relacionada coa xestión da provisión de postos de funcionarios/as con habilitación de carácter nacional dentro do ámbito territorial da comunidade autónoma de Galicia: normativa, concursos, clasificación de postos, nomeamentos provisionais, comisión de servizos, acumulacións, permutas, xestión de bolsas de interinos,…

Ámbito competencial da DXAL

O artigo 241 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia atribúe de xeito expreso á Comunidade Autónoma de Galicia as competencias de execución, dentro do marco da lexislación básica do Estado sobre clasificación de postos, nomeamentos provisionais, comisións de servizos, acumulacións e permutas, dentro do seu ámbito territorial. A normativa básica do Estado está constituída polo Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 68, 17 de marzo).

Así pois, segundo o establecido no Decreto 214/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (DOG núm. 253, 17 de decembro), son competencias da Dirección Xeral de Administración Local, en concreto do seu Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de Persoal Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional as seguintes:

 1. O asesoramento en materia de función pública local e a revisión dos procesos de selección de persoal das entidades locais.
 2. A distribución do papel numerado para actas e resolucións das entidades locais.
 3. A tramitación da provisión de postos con carácter non definitivo e o exercicio das competencias que lle corresponden á Comunidade Autónoma respecto dos concursos de traslados e libre designación de habilitados/as estatais.
 4. A tramitación dos expedientes de creación, clasificación e supresión de postos reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional, así como os de constitución e disolución de agrupacións de entidades locais para o sostemento dos ditos postos e os das exencións regulamentariamente establecidas.
 5. A dirección e xestión do Rexistro autonómico de funcionarios/as con habilitación de carácter nacional e a coordinación e integración co Rexistro estatal do dito persoal funcionario.
 6. A elaboración de informes sobre os recursos que se presenten en materia de persoal funcionario con habilitación de carácter nacional.
 7. Aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

Contactos

 • Dirección Xeral de Administración Local
  • Enderezo: Rúa Madrid, 2-4, 2º-Polígono de Fontiñas
   15781 Santiago de Compostela
  • Teléfono: 981 54 65 79
  • Fax: 981 54 65 69
  • Correo electrónico: administracionlocal@xunta.gal
 • Subdirección Xeral réxime xurídico local
  • Teléfono(s): 981 54 00 96 
  • Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de FHE
   • Teléfono(s): 981 54 00 46 / 981 54 74 64 (Solicitude de certificados)
 • Ministerio de Política Territorial y Función Pública
  • Dirección General de Función Pública
   • Enderezo: Santa Engracia 7, 28071 Madrid
  • Subdirección General de Relaciones con Otras Administraciones
   • Enderezo: Manuel Cortina 2, 28010 Madrid
   • Teléfono: 91 273 20 93
   • Correo electrónico: secretaria.sgroa@correo.gob.es
 • Colexios SITAL de Galicia
  • Coruña
   • Enderezo: Colegio Sital A Coruña. R/ Cantón    Grande, 6, 10-A
   • Teléfono: 981 22 12 20
   • Fax: 981 22 25 03
   • Enderezo electrónico: luisa.saleta@cositalcoruna.org
  • Lugo
   • Enderezo: Colegio Sital Lugo. R/ Orense, 59, Entresuelo
   • Teléfono(s): 982 53 50 00 (J.A. Carro Asorey) / 982 39 00 62 (J.A. Balseiro)
   • Enderezo electrónico: cosital.lugo@yahoo.es
  • Ourense
   • Enderezo: Colegio Sital Ourense.R/ Ramón Cabanillas 3 2ªA
   • Enderezo electrónico: info@cositalourense.es
  • Pontevedra
   • Enderezo: Colegio Sital Pontevedra. Praza do Teucro, 1, 1
   • Enderezo electrónico: cosital@sitalpontevedra.com