Xestión da Provisión

Xestión da Provisión

Acceso á Sede electrónica da Xunta:

Acceso á sede Electrónica da Xunta para a remisión á Dirección Xeral de Administración Local das solicitudes e demais documentación requirida para a provisión de postos de traballo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional.

Para poder acceder á sede debe clicar nesta ligazón: PR004A

Información e documentación

Nomeamento provisional

 1. Principais características dos nomeamentos provisionais
  • Os nomeamentos provisionais recaerán preferentemente en habilitados/as da subescala e categoría á que este reservado o posto. Cando isto non fora posible, recaerán en habilitados/as da mesma subescala e distinta categoría, e no seu defecto, en habilitados/as de distinta subescala en posesión da titulación esixida para o acceso a aquela. Estas prevalencias rexerán con independencia de quen obtivera o informe favorable para o nomeamento no posto, de estar en expectativa de nomeamento.
  • Necesariamente, cando o nomeamento provisional implica o cese do/a funcionario/a nun posto definitivo, precisará do informe favorable de ambas entidades ao nomeamento provisional, sendo solicitado neste caso, pola entidade de destino á entidade de orixe, coa conformidade do funcionario/a.
  • De estar desempeñando un posto en nomeamento provisional, esixirase para iniciar a tramitación dun novo nomeamento a conformidade da corporación na que estivera prestando servizos, e de non obtela, precisará a súa previa revogación.
  • De presentarse varias solicitudes de funcionarios/as que pertenzan á mesma subescala e categoría, será nomeado/a o/a que obtivera informe favorable da entidade.
  • De non informarse ningunha delas pola entidade ou de facelo negativamente, ditarase resolución en favor do habilitado/a con maior antigüidade na subescala, e no caso de empate, no de maior puntuación no mesmo proceso selectivo.
  • O nomeamento provisional implicará o cese automático da persoa que veña ocupando o posto por nomeamento accidental, interino ou en réxime de acumulación de funcións.
 2. Supostos de nomeamento provisional:
  1. Situación do FHN en expectativa de nomeamento (con informe favorable):
  2. Situación do FHN en expectativa de nomeamento forzoso:
  3. Situación do FHN en servizo activo:

Comisións de servizo

 • Descrición: A Consellería competente en materia de réxime local poderá conferir comisións de servizos para ocupar postos reservados en entidades locais galegas, cando non fora posible efectuar un nomeamento provisional a favor de funcionario/a da mesma subescala e categoría a que esta reservado o posto.
 • Principais características das Comisión de servizos:
  • Terá preferencia a comisión de servizos a favor do/a funcionario/a con habilitación de carácter estatal da mesma subescala e categoría do posto, no seu defecto, da mesma subescala e distinta categoría, respecto dun nomeamento provisional en favor de habilitado/a de diferente subescala.
  • A comisión de servizos efectuarase a petición da entidade interesada e coa conformidade do funcionario/a e da entidade onde preste servizos e/ou destino.
  • A concesión destas comisións de servizos terá lugar polo prazo dun ano, sendo prorrogable por outro ano mais.
 • Documentación asociada

Prórroga da comisión de servizos

 • Descrición: Deberá achegarse a documentación á Dirección Xeral de Administración Local con polo menos 10 días hábiles de antelación á data do seu remate para evitar a quebra da mesma. Entendéndose por tal o día anterior ao idéntico á toma de posesión.
 • Documentación asociada:

Acumulacións

 • Descrición: A Consellería competente en materia de réxime local, poderá autorizar acumulacións aos funcionarios/as con habilitación de carácter estatal que ocupen un posto de traballo a eles/elas reservado a desempeñar así mesmo nunha entidade local próxima as funcións reservadas.
 • Principais características das Acumulacións:
  • Esta fórmula de provisión procederá sempre que non fora posible efectuar nomeamento provisional ou comisión de servizos.
  • A acumulación efectuarase a petición da propia entidade local de acordo co/ca funcionario/a interesado/a e a entidade na que esté destinado.
  • Poderanse acordar acumulacións para o desempeño das funcións reservadas nos municipios ou Entidades eximidas da obriga de manter dito posto.
  • A acumulación poderá outorgarse a funcionario/a con habilitación de carácter estatal de diferente subescala ao posto que se pretende acumular sempre que posúa a titulación esixida para o acceso a aquela.
  • Non se autorizará a acumulación de mais dun posto de traballo reservado.
  • De ditarse resolución de nomeamento provisional ou comisión de servizos para a cobertura do posto desempeñado en réxime de acumulación, procederase a súa revogación por este centro directivo.
 • Documentación asociada:

Nomeamentos accidentais

Libre designación

 • Principais características
  • Os postos de traballo reservados a FHN excepcionalmente poderán cubrirse polo sistema de libre designación nas Entidades Locais incluidas no apartado 6 del artículo 92 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, entre funcionarios da subescala e categoría correspondente.
  • Cando se trate de postos de traballo que teñan asignadas as funcións de control e fiscalización interna da xestión económico-financeira e orzamentaria, e a contabilidade, tesourería e recadación será precisa a autorización expresa do órgano competente da Administración Xeral do Estado en materia de Facendas Locais para cambiar o sistema de provisión do posto, de concurso a libre designación.
  • As bases da convocatoria serán aprobadas polo/a Presidente/a da Corporación Local e deberán conter os datos sinalados no artigo 46.1 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
  • O/A Presidente/a da Corporación Local lle corresponde realizar a convocatoria e a súa remisión á Dirección Xeral de Administración Local para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e remisión ao Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  • Publicación polo Ministerio de Hacienda y Función Pública no Boletín Oficial do Estado do extracto da convocatoria.
  • Presentación de solicitudes na Corporación Local no prazo de 15 días hábiles dende a publicación no Boletín Oficial do Estado.
  • Resolución motivada ditada polo/a Presidente/a da Corporación Local no prazo de 1 mes, dando conta ao pleno da Corporación Local e traslado á Dirección Xeral de Administración Local e ao Ministerio de Hacienda y Función Pública para a súa publicación no Boletín Oficial del Estado.
  • Os prazos posesorios serán os establecidos no artigo 41 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
 • Documentación asociada (esquema procedimental)