Outra información de interese

Outra información de interese

Clasificación, modificación e supresión de postos de traballo reservados a FHN

 • Solicitude do/a Presidente/a da entidade local dirixida a este centro directivo acompañando, cando menos, a seguinte documentación:
  • Memoria xurídica e económica xustificativa da creación do posto e proposta de clasificación.
  • Certificado expedido pola secretaría do acordo polo que se modifica a relación de postos de traballo ou cadro de persoal desa entidade acorde co solicitado.
  • Certificado de secretaría de exposición ao público dos citados acordos e do resultado da mesma.
  • Certificado de secretaría de aprobación definitiva da relación de postos de traballo ou cadro de persoal.
  • Certificado dos recursos de que dispón a entidade local segundo o derradeiro orzamento aprobado.
  • Certificado da cifra de poboación conforme aos datos do último padrón municipal de habitantes.
 • Órgano municipal competente para a aprobación da relación de postos de traballo: Pleno (municipios de réxime común)/ Xunta de Goberno Local (Municipios de gran poboación).
 • Órgano autonómico competente para resolver a clasificación, modificación e supresión de postos reservados: Dirección Xeral de Administración Local.
 • Documentación asociada (esquema procedimental).

 

Constitución/disolución de agrupacións voluntarias de municipios

 • Principais características:
  • As Entidades Locais cuxo volume de servizos ou recursos sexa insuficiente poderán soster en común e mediante agrupación un posto único de secretaría.
  • As Entidades Locais con Secretarías clasificadas en clase 2.ª ou 3ª poderán agruparse entre sí para o sostemento en común dun único posto de Intervención.
  • As Entidades Locais con Secretarías clasificadas en clase 2.ª e 3.ª, poderán agruparse entre sí para o sostemento en común dun posto único de Tesourería, que estará reservado a FHN da subescala de Intervención-Tesourería.
  • As Entidades Locais con Secretaría clasificadas en clase 3.ª poderán agruparse entre sí para el sostemento en común dun posto único de Tesourería, que estará reservado a FHN da subescala de Secretaría-Intervención.
  • O ámbito territorial destas agrupacións é autonómico, sen prexuízo dos convenios ou acordos entre comunidades autónomas para constituir agrupacións entre entidades locais de diferentes comunidades autónomas.
 • As entidades locais interesadas na constitución/disolución de agrupacións voluntarias de municipios deberán remitir á Dirección Xeral de Administración Local a correspondente solicitude acompañada do expediente completo, no que debe figurar, en todo caso, a documentación sinalada no artigo 13.1.e do Decreto 49/2009:
  • As certificacións expedidas polas secretarías de cada entidade relativas aos acordos a que se refiren as letras anteriores deste artigo.
  • Os informes a que se refire a letra c) deste artigo ou, se é o caso, certificación acreditativa da recepción da petición dos informes e da súa non emisión en prazo.
  • O proxecto de estatutos dilixenciado como aprobado definitivamente.
  • As certificacións expedidas polas secretarías de cada entidade relativas á poboación e aos orzamentos ordinarios.
 • Órgano autonómico competente para a constitución/disolución da agrupación voluntaria municipios, dentro do seu ámbito territorial: Consello da Xunta de Galicia, mediante Decreto.
 • Unha vez aprobada a agrupación, se clasificará o posto resultante pola Comunidade Autónoma, e se comunicará a resolución de clasificación correspondente ao Ministerio de Hacienda e Función Pública
 • Documentación asociada (esquema procedimental).

Exención de postos de Mancomunidades/Consorcios

 • Certificación expedida pola secretaría da mancomunidade do acordo adoptado pola mesma solicitando a esta Dirección Xeral a exención da obriga de manter os postos reservados a funcionarios/as con habilitación estatal ao abeiro do disposto no artigo 7 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro.
 • Memoria económica e xurídica xustificativa dos motivos nos que se fundamenta a solicitude de exención de acordo co establecido no artigo 7 do Decreto 49/2009.
 • A certificación acreditativa do montante do orzamento da mancomunidade.
 • Informe da Deputación Provincial correspondente, segundo o establecido no artigo 7 do Decreto 49/2009.
 • NOTA: Aconséllase a posta en contacto, con carácter previo coa Dirección Xeral de Administración Local para a tramitación deste procedemento.Este apartado poderá recoller o resto da información que figura actualmente na páxina de habilitación nacional do portal EidoLocal ou outra que se estime de interese para estes/as funcionarios/as.

Posesión e ceses

Instrucións:

 • O cese deberá efectuarse dentro do prazo de 3 días contando dende o seguinte a publicación da adxudicación.
 • A posesión dentro do prazo dun mes a partir do día seguinte ao que ten lugar o cese ou 3 días no suposto de que se trate dun posto na mesma localidade.
 • No suposto de decidirse a prórroga , esta debe ser asinada no prazo de 3 días dende o seguinte á publicación da adxudicación do posto.
 • En todo caso, a posesión prorrogada deberá acontecer inevitablemente dentro dos 3 meses.
 1. Modelos actas posesión/cese:
 2. Modelos prórrogas de posesión/cese:

Certificado de servizos

 • Descrición: Trátase dun certificado a título persoal que o FHE solicita para avalar os servizos prestados na administración local na que desempeña as súas funcións.
 • Documentación asociada: