Outra información de interese

Outra información de interese

Creación, clasificación e reclasificación de postos

 • Solicitude do Presidente/a da entidade dirixida a este centro directivo a tal fin.
 • Memoria económica e xurídica xustificativa da creación do posto e proposta de clasificación.
 • Certificado expedido pola secretaría do acordo polo que se modifica a relación de postos de traballo ou cadro de persoal desa entidade acorde co solicitado.
 • Certificado de secretaría de exposición ao público da citada modificación e do resultado da mesma.
 • Certificado de secretaría de aprobación definitiva da relación de postos de traballo ou cadro de persoal.
 • Certificado dos recursos de que dispón a entidade local segundo o derradeiro orzamento aprobado.
 • Certificado da cifra de poboación conforme aos datos do último padrón municipal de habitantes.
 • Órgano local competente para a aprobación da R.P.T : Pleno (Concellos réxime común) / X.G.L (Grandes concellos).

Exención de postos de Mancomunidades/Consorcios

 • Certificación expedida pola secretaría da mancomunidade do acordo adoptado pola mesma solicitando a esta Dirección Xeral a exención da obriga de manter os postos reservados a funcionarios/as con habilitación estatal ao abeiro do disposto no artigo 7 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro.
 • Memoria económica e xurídica xustificativa dos motivos nos que se fundamenta a solicitude de exención de acordo co establecido no artigo 7 do Decreto 49/2009.
 • A certificación acreditativa do montante do orzamento da mancomunidade.
 • Informe da Deputación Provincial correspondente, segundo o establecido no artigo 7 do Decreto 49/2009.
 • NOTA: Aconséllase a posta en contacto, con carácter previo coa Dirección Xeral de Administración Local para a tramitación deste procedemento.Este apartado poderá recoller o resto da información que figura actualmente na páxina de habilitación nacional do portal EidoLocal ou outra que se estime de interese para estes/as funcionarios/as.

Posesión e ceses

Instrucións:

 • O cese deberá efectuarse dentro do prazo de 3 días contando dende o seguinte a publicación da adxudicación.
 • A posesión dentro do prazo dun mes a partir do día seguinte ao que ten lugar o cese ou 3 días no suposto de que se trate dun posto na mesma localidade.
 • No suposto de decidirse a prórroga , esta debe ser asinada no prazo de 3 días dende o seguinte á publicación da adxudicación do posto.
 • En todo caso, a posesión prorrogada deberá acontecer inevitablemente dentro dos 3 meses.
 1. Modelos actas posesión/cese:
 2. Modelos prórrogas de posesión/cese:

Certificado de servizos

 • Descrición: Trátase dun certificado a título persoal que o FHE solicita para avalar os servizos prestados na administración local na que desempeña as súas funcións.
 • Documentación asociada: