Portal de transparencia local de Galicia

Portal que pretende concentrar toda a información relacionada coa transparencia na Administración Local galega de cara ao cidadán ao mesmo tempo que pon a disposición das entidades locais galegas unha plataforma gratuíta na que poidan publicar o seu propio portal de transparencia con toda a información en materia de transparencia que esixe tanto a lexislación estatal como as normas sectoriais do ámbito local e as recomendacións e boas prácticas das principais organizacións en materia de transparencia.

Máis información

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, susténtanse en tres piares fundamentais: ampliar e reforzar a transparencia de actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos, incluídas as entidades locais.

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ten entre as súas finalidades, servir de apoio e axuda aos concellos galegos para acadar o grao de transparencia establecido pola actual normativa especialmente naqueles concellos que carecen de medios suficientes para facer fronte a estes retos.

Con este obxectivo, o 10 de decembro de 2015 foi habilitada unha plataforma web como instrumento para facilitar a todos os concellos galegos a aplicación das súas obrigas en materia de transparencia e facilitar a consulta da información relativa á actividade da Administración local.

Para continuar afondando no impulso e mellora da transparencia no ámbito local de Galicia, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a FEGAMP subscribiron o 18 de xullo de 2016 un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para, entre outras actuacións, abordar o redeseño do Portal de Transparencia local e facilitar así un aproveitamento mais eficiente do mesmo e que mellor resposte ás necesidades e peculiaridades dos concellos de Galicia tanto organizativas como de funcionamento así como as demandas dos seus veciños.

Así pois, a través da nova Plataforma, os concellos galegos poden, de xeito gratuíto, volcar toda a información en materia de transparencia que esixe tanto a lexislación estatal como as normas sectoriais do ámbito local e as recomendacións e boas prácticas das principais organizacións en materia de transparencia.

Posibilitase pois a ampliación da transparencia da actividade publica local, facilitando a súa consulta dunha forma clara, estruturada, entendible e de fácil acceso fomentando o achegamento á cidadanía das institucións, como unha ferramenta de mellora da calidade democrática.

Por último, a través do novo Portal facilitase a presentación das solicitudes de acceso á información público no respectivo concello, así como unha serie de manuais, guías prácticas, preguntas frecuentes e outros documentos de interese local coa finalidade de fomentar a capacitación, a cultura e os valores propios da transparencia nos concellos por ser a administración mais próxima á cidadanía.

En concreto, as entidades locais que soliciten o alta no portal de transparencia local de Galicia, terán acceso a:

  •  unha Guía practica de transparencia: guía na que se orienta ás entidades locais sobre qué información debe ser publicada, como debe ser publicada e a periodicidade con que deber ser publicada, sobre as obrigas legais das administracións locais e sobre o dereito do cidadán a estar axeitadamente informado en todo momento.
  • Distintos modelos de formularios e resolucións municipais a empregar no exercicio da transparencia.

Tecnicamente trátase dunha plataforma en modelo Cloud adaptada ao RD Lex 3/2011 e á Lei 11/2007, garantindo o cumprimento dos máximos estándares de seguridade e LOPD.

Para que unha entidade local poida dispoñer dun portal de transparencia publicado no Portal de transparencia local de Galicia é preciso que o alcalde/sa, presidencte/a ou secretario/a da entidade local estean dados de alta no portal Eidolocal e se solicite o servizo mediante o modelo dispoñible, na área priva de Eidolocal, no apartado ·"Contido relacionado" desta mesma páxina. 

Es entidades locais que xa dispoñan de portal de transparencia aloxado nunha plataforma externa a Eidolocal poderán solicitar que o Portal de transparencia local de Galicia enlace ao seu portal mediante este mesmo modelo de solicitude.

Se desexa máis información sobre o servizo pode poñerse en contacto co CAU da Xunta a través do telefono  881 995 300 ou no correo electrónico cau-periferico@xunta.gal.

Data modificación

30/05/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia, Amtega

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Datos contacto suscrición

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Descrición proceso

1 - Cumprimentar e asinar polo Alcalde/sa ou Presidente/Presidenta da entidade a solicitude de alta que figura nesta páxina no apartado “Contido relacionado” e remitila ao CAU (cau-periferico@xunta.gal ou fax: 981 545452). 2 - Unha vez recibida a solicitude na Xunta, os administradores do portal EidoLocal lle asignará o permiso de “Transparencia” (que permite a edición do portal de transparencia da entidade local en Eidolocal) aos usuarios alcalde/sa e secretario/a da entidade local, os cales poderán editar o contido do portal ou asignarlle o permiso a outros usuarios da súa entidade local (a través da xestión de usuarios do portal) para que xestionen eles o portal da entidade. 3 - O portal de transparencia da entidade local non será público (visible na parte pública de Eidolocal) ata que, unha vez cargada a información pola entidade local no seu portal de transparencia de Eidolocal, a entidade o solicite ao CAU mediante modelo dispoñible nesta páxina no apartado "Contido relacionado". Es entidades locais que xa dispoñan de portal de transparencia aloxado nunha plataforma externa a Eidolocal poderán solicitar que o Portal de transparencia local de Galicia enlace ao seu portal mediante este mesmo modelo de solicitude.

Identificador Formato Nome Descrición
350 Enlace Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno Esta Lei ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular...
24582 Documento Solicitude alta/baixa/publicar/despublicar do portal de transparencia dunha entidade local... Solicitude alta/baixa/publicar/despublicar o portal de transparencia dunha entidade local ...
45080 Documento Guía rápida portal de transparencia local de Galicia (versión galego) Nesta guía explicativa describense as características e a información que se pode atopar n...
45242 Documento Guía rápida portal de transparencia local de Galicia (versión español) En esta guía explicativa se describen las características y la información que se puede en...