Fondo de Cooperación Local

Fondo de Cooperación Local

Fondo de Cooperación Local

Criterios e procedemento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes, previsto no artigo 59.catro da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Destinatarios

Poderán ser destinatarios da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local a que fai referencia esta orde, previsto nas alíneas h), j) e k) do artigo 59.catro da Lei 6/2022, do 27 de decembro, os concellos de Galicia que teñan unha cifra de poboación inferior a 15.000 habitantes, segundo as cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en 2022.
 

Obxecto

Esta orde establece os criterios e o procedemento para a distribución da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local prevista nas alíneas h), j) e k) do artigo 59.catro da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 (DOG núm. 248, do 30 de decembro), destinada aos concellos de poboación inferior a 15.000 habitantes, con código de procedemento PR486B, para o financiamento das seguintes actuacións:
 
 • Liña 1. Investimentos destinados á mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas municipais.
 • Liña 2. Adquisición de maquinaria e equipamento vinculado á prestación de servizos de competencia municipal.
 • Liña 3. Investimentos destinados á modernización e á mellora das redes de abastecemento municipal.

Orde que regula os criterios de distribución

 

Dotación do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local

 • A dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local que se distribúe mediante esta orde ascende a un total de 15.600.00,00 coas asignacións sinaladas nas alíneas h), j) e k) do artigo 59.catro da Lei de orzamentos:
  • 8.600.000,00 € para investimentos destinados á mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas municipais. 
  •  2.000.000,00 € para a adquisición de maquinaria e equipamento vinculado á prestación de servizos de competencia municipal. 
  • 5.000.000,00 € para investimentos destinados á modernización e mellora das redes de abastecemento municipal. 
 •  A distribución do importe realizarase en función dos criterios aprobados pola consellería competente en materia de Administración local.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao da publicación, entenderase que o prazo expira o último día do mes.
 
Para máis información e realizar a solicitude desta subvención acceda aquí á Sede da Xunta:
 

 

Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local

Criterios de distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia para a participación en proxectos técnicos de creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas, previsto no artigo 59.catro da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 .
 
 

Destinatarios

Poderán ser destinatarios da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local a que fai referencia esta orde os concellos de Galicia que cumpran os seguintes requisitos:
 
 • Ter remitida a conta xeral do exercicio 2021 ao Consello de Contas de Galicia.
 • Que vaian promover ou participar nunha comunidade de enerxías renovables, nos termos establecidos no artigo 6.1.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.
 

Obxecto

Esta orde establece os criterios e o procedemento para a distribución da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local prevista na alínea i) do artigo 59.catro da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 (DOG núm. 248, do 30 de decembro), destinada a concellos de Galicia, con código de procedemento PR486C, para o financiamento da súa participación en proxectos de creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas que contribúan á integración das enerxías renovables na actividade local e incrementen a participación destas no consumo final de electricidade, calefacción e transporte.
 

Orde que regula os criterios de distribución

 

Dotación do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local

 • A dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local que se distribúe mediante esta orde ascende a un total de 1.000.000,00 €.
 • A distribución entre os concellos destinatarios realizarase en función dos criterios aprobados pola Dirección Xeral de Administración Local.
 

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao da publicación, entenderase que o prazo expira o último día do mes.
 
Para máis información e realizar a solicitude desta subvención acceda aquí á Sede da Xunta: