Convenio xestión sancións covid-19

Convenio xestión sancións covid-19

A través deste acordo, a Xunta ofrecerá aos concellos medianos e pequenos que se adhiran de forma voluntaria á asistencia técnica e material necesaria para a tramitación dos procedementos sancionadores cando o incumprimento sexa en ámbitos competencia dos municipios. Deste xeito, o Goberno galego dá cumprimento ao compromiso para axudar aos concellos con menos recursos a tramitar os expedientes sancionadores co obxectivo de contribuír a axilizar os procedementos e paliar a carga administrativa de moitos municipios. Pola súa banda, os concellos que se adhiran ao presente convenio comprométense a iniciar, instruír e resolver os procedementos sancionadores debendo remitir á Xunta de Galicia a información precisa para que esta poida executar o encargo de xestión.

A vixencia deste convenio estenderase desde a data da súa sinatura ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego, sendo posible a finalización antes desa data se a Comisión de Seguimento da execución do convenio valora que a encomenda de xestión deixa de ser necesaria atendendo as circunstancias sanitarias concorrentes e as necesidades dos concellos adheridos ao convenio.

Contacto para dúbidas

Para calquera dúbida ou incidencia relacionada co convenio poderá contactar coa Dirección Xeral de Administración Local mediante correo electrónico dirixido a administracionlocal@xunta.gal