A Rede SARA e os seus servizos

A Rede SARA (Sistemas de Aplicacións e Redes para as Administracións) é un conxunto de infraestruturas de comunicacións e servizos básicos que conecta as redes das Administracións Públicas Españolas (Ministerios, Comunidades Autónomas, Entes Locais e outros organismos públicos) e Institucións Europeas facilitando o intercambio de información e o acceso aos servizos. SARA caracterízase por ser unha rede segura, fiable e de alta capacidade e dispoñibilidade.

Máis información

Cales son os servizos alcanzables a través da Rede SARA?

A rede SARA permite que as administracións compartan entre elas todos os servizos que consideren necesarios. Ademais existen unha serie de servizos comúns básicos que facilitan o despregamento da oferta de administración electrónica aos que as diferentes administracións poden acceder:

 • Verificación dos datos de identidade e residencia.
 • Plataforma de validación de firma electrónica.
 • Solicitude de cambio de domicilio.
 • Notificación electrónica fehaciente.
 • Pasarela de pagamento.
 • Rexistro electrónico común.
 • Consultas do estado de expedientes.
 • Catálogos de procedementos das AAPP.
 • Videoconferencia.
 • Voz IP.
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía.
 • Servizos de nova creación.

 
Acceso ao catálogo de servizos proporcionados a través de SARA:

1.Se non dispón de acceso á rede SARA
2.Se xa dispón de acceso á rede SARA

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO

Unha entidade local galega para dispoñer de acceso a Rede SARA e aos seus servizos deberá cumprir os seguintes requisitos ou trámites:

1. Estar integrada na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG).

2. Asinar o acordo coa Xunta para acceder ás solucións tecnolóxicas básicas de eAdministración contidas no convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica a través da funcionalidade de Sala de sinatura virtual existente no portal Eidolocal.

3. Solicitar o acceso a SARA e aos seus servizos, a través da Rede corporativa da Xunta de Galicia (RCXG), cumprimentando e asinando o formulario correspondente.

 

Servizo de DNS na Rede SARA

Para solicitar o alta/baixa/modificación no servizo de DNS na rede Sara dos nomes e IPs asignados aos servidores utilizados por unha entidade local para a integración ou utilización de servizos disponibles en SARA adoptando uns nomes baixo o dominio de DNS que ten publicado a Xunta na rede SARA: *.sara.xunta.es deberase enviar a cau-periferico@xunta.gal o formulario: “Solicitude servizo DNS” cumplimentado e asinado dixitalmente.

 

Certificado de servidor SSL *.sara.xunta.es

Para solicitar á Xunta un certificado de servidor de validación de organización (monodominio – SSL ou multidominio – SSL SAN) que dependa do dominio: *.sara.xunta.es a nome do concello ou a renovación dun certificado, deberase autorizar á Xunta a súa tramitación cunha Autoridade de Certificación (CA) polo que, para a solicitude ou renovación, se debe utilizar o documento de “Autorización solicitude certificado de servidor seguro de validación de organización (monodominio – SSL ou multidominio – SSL SAN)”. No correo dirixido ao CAU (cau-periferico@xunta.gal) no que solicite o/s certificado/s de servidor deberán achegar:

1) A autorización de solicitude de certificado de servidor seguro (Monodominio ou Multidominio segundo proceda). A URL a especificar na autorización deberá ter o seguinte formato: *.nomeconcello.sara.xunta.es. É importante que na autorización se indiquen exactamente os dominios que debe cubrir o certificado. Deberá indicarse a URL principal (e secundarias se é multidominio).

2) Decreto de nomeamento da persona que asina a autorización.

3) Arquivo CSR.

3) Datos de contacto da persoa da entidade que actuará de interlocutora coa Xunta para todas as xestións co certificado (nome, apelidos, conta de correo e teléfono).

Data modificación

10/08/2022

Proveedor/Responsable do servizo

Goberno de España/ Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio PMSBAE

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

Unha entidade local galega para dispoñer de acceso a Rede SARA e aos seus servizos deberá cumprir os seguintes requisitos ou trámites: 1. Estar integrada na Rede Corporativa da Xunta de Galicia (RCXG). 2. Asinar o acordo coa Xunta para acceder ás solucións tecnolóxicas básicas de eAdministración contidas no convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica a través da funcionalidade de Sala de sinatura virtual existente no portal Eidolocal. Pode ver información sobre o acordo na opción "Iniciativas-Convenio prestación solucións básicas eAdministración " ou na solapa Contido relacionado desta mesma páxina. 3. Solicitar o acceso, a través da Rede corporativa da Xunta de Galicia (RCXG), a SARA e aos seus servizos cumprimentando e asinando o formulario correspondente dispoñible na solapa Contido relacionado desta mesma páxina.

Descrición proceso

Cumprimentar e asinar o formulario correspondente unha vez teña asinado o acordo e remitilo vía correo electrónico ao CAU que xestionará o acceso a través da rede da Xunta a SARA e/ou os servizos.

Identificador Formato Nome Descrición
10011 Documento Solicitude de conexión SARA e de uso do/s servizo/s da plataforma SARA Solicitude de conexión SARA e de uso dos servizo/s (de validación de sinatura electrónica ...
20020 Enlace Convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prest... Enlace a información sobre o convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a ...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede da Xunta de Galicia e a sistemas de EE.LL. integrados na RCXG (VPN) Correo electrónico
114 Aplicacións e servizos finais Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
108 Comunicación Internet/ Direccionamento IP Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico