eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Rexistro E/S da Xunta de Galicia (AIRES - SIR)
Datos servizo
Data modificación 01/10/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Secretaria Xeral Técnica
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido
No dispon do permiso
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio eAdministración
Descrición

AIRES é unha aplicación web que permite rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixan á Xunta de Galicia e tamén pode ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S. Actualmente Aires tamén está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación da integración AIRES-SIR para a entidade local, AIRES tamén permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

Máis información

 

NOVA FUNCIONALIDADE DE AIRES: INTEGRACION CON SIR A TRAVÉS DE AIRES

 

O Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

Para dar resposta ás necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, desenvolveuse por parte do Ministerio de Hacienda y Función Pública o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). A plataforma SIR, é a infraestrutura básica que permite ou intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as AAPP de forma segura e con conformidade legal, independentemente dá aplicación de rexistro utilizada, sempre que estea certificada na Norma SICRES 3.0.

A implantación de SIR permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.

O 29/06/2016 completouse o proceso de Certificación do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para a integración da aplicación AIRES na plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

A Xunta de Galicia está iniciando a progresiva configuración dos rexistros auxiliares (AIRES) como oficinas destinatarias na plataforma SIR, para o envío e recepción das anotacións e documentación.

AIRES como aplicación informática que facilita o envío de asentos rexistrais e documentos a través de SIR

AIRES é unha aplicación web que inicialmente permitía rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixían á Xunta de Galicia e tamén podía ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S.

Actualmente Aires está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación da integración AIRES-SIR para a entidade local, permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

- Ventaxes de utilizar AIRES para integrarse en SIR

 • A utilización dunha aplicación informática (AIRES) xa actualmente implementada na entidade local e coa que están familiarizados os usuarios da entidade local.
 • A utilización dunha infraestrutura de comunicación (rede de datos da Xunta) e software (AIRES) cuxo mantemento e soporte é facilitado pola Xunta, eximindo á entidade local das tarefas de adaptación aos cambios que poidan xurdir por nova normativa ou mellora da infraestrutura.

- Requisitos mínimos para a activación da integración AIRES-SIR para unha entidade local

 A entidade local debe estar adherida ao convenio eAdministración Xunta-Fegamp e realizar a solicitude formal de activación da funcionalidade AIRES-SIR (ver máis abaixo cómo solicitar a activación).

A nivel de aplicación, o/s equipo/s que van traballar con AIRES-SIR terá/n que cumprir cos seguintes requisitos:

 • O equipo debe estar integrado na Rede corporativa da Xunta de Galicia
 • Sistemas operativos: Windows 7 ou superior
 • Navegadores compatibles: Internet Explorer versión 9.0 ou superior
 • Requirimentos Java: Máquina virtual de JAVA: JRE versión 8 actualización 71
 • Outras ferramentas: Adobe Reader versión 10 ou superior
 • Recomendacións: desactivar o bloqueador de elementos emerxentes

A nivel das imaxes que se van xerar da documentación, os requirimentos básicos son:

 • Equipo informático compatible cos requisitos (especificacións) mínimos que indique o fabricante do escáner:
  • Debese xerar un ficheiro por cada tipo de documento sempre que sexa posible en formato PDF
  • Resolución do escáner: 300 x 300 ppp
  • Color de 24 bits

A nivel de usuarios, os usuarios AIRES-SIR:

 • Deberán estár dados de alta no portal Eidolocal e dispoñer do permiso de "Rexistro E-S".
 • Deberán disponer de certificado electrónico, preferiblemente de empregado público.
 • Deberán coñecer e aplicar as instruccións recollidas nas guías e manuais que figuran no seguinte parágrafo.

Está dispoñible máis información sobre requisitos mínimos, procedementos funcionais das oficinas de rexistros SIR (Guía funcional para as oficinas de rexistros SIR), principais consideracións e procedementos a seguir para o envío e recepción das anotacións e documentación en SIR a través de AIRES (Guía práctica AIRES-SIR) e manual de usuario de AIRES (incluíndo integración con SIR) na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina (ficha descritiva do servizo AIRES).

Se a entidade local integrase en SIR a través de AIRES o novo escenario no que se atoparía sería:

Solicitude de activación da integración en SIR a través de AIRES

Para solicitar unha entidade local a activación da integración con SIR a través de AIRES deberase cumprimentar e asinar polo alcalde o modelo de solicitude dispoñible na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina (ficha descritiva do servizo AIRES).

Unha vez cumprimentada e asinada deberase remitir a solicitude ao CAU (cau-periferico@xunta.gal o fax: 981545452).

Listado de Oficinas e unidades integradas na plataforma SIR

Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta

Acceso ao servizo de rexistro antigo (anterior a setembro 2012).

 

Información subscrición
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 2. Alta de usuario do Portal Eido Local 3. Ter asignado no perfil de usuario o permiso correspondente de Rexistro E/S.

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da EELL , a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e disponer de permiso para ter acceso ao servizo de Rexistro de E/S. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no portal Eidolocal.

Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico , Fax
Compartir por correo electrónico