Rexistro E/S da Xunta de Galicia (AIRES - SIR)

Non dispón do permiso

AIRES é unha aplicación web que permite rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixan á Xunta de Galicia e tamén pode ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S. Actualmente Aires tamén está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación da integración AIRES-SIR para a entidade local, AIRES tamén permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

Máis información

 

NOVA FUNCIONALIDADE DE AIRES: INTEGRACION CON SIR A TRAVÉS DE AIRES

 

O Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

Para dar resposta ás necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, desenvolveuse por parte do Ministerio de Hacienda y Función Pública o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). A plataforma SIR, é a infraestrutura básica que permite ou intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as AAPP de forma segura e con conformidade legal, independentemente dá aplicación de rexistro utilizada, sempre que estea certificada na Norma SICRES 3.0.

A implantación de SIR permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.

O 29/06/2016 completouse o proceso de Certificación do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para a integración da aplicación AIRES na plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

A Xunta de Galicia está iniciando a progresiva configuración dos rexistros auxiliares (AIRES) como oficinas destinatarias na plataforma SIR, para o envío e recepción das anotacións e documentación.

AIRES como aplicación informática que facilita o envío de asentos rexistrais e documentos a través de SIR

AIRES é unha aplicación web que inicialmente permitía rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns e unha entidade local dirixían á Xunta de Galicia e tamén podía ser utilizada por unha entidade local para levar o seu propio rexistro de E/S.

Actualmente Aires está integrada con SIR e certificada na Norma SICRES 3.0 polo que, previa petición de activación da integración AIRES-SIR para a entidade local, permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro AIRES existentes nunha entidade local galega, e envialo electronicamente ao destino, ao instante, e sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente mediante o intercambio asentos rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

- Ventaxes de utilizar AIRES para integrarse en SIR

 • A utilización dunha aplicación informática (AIRES) xa actualmente implementada na entidade local e coa que están familiarizados os usuarios da entidade local.
 • A utilización dunha infraestrutura de comunicación (rede de datos da Xunta) e software (AIRES) cuxo mantemento e soporte é facilitado pola Xunta, eximindo á entidade local das tarefas de adaptación aos cambios que poidan xurdir por nova normativa ou mellora da infraestrutura.

- Requisitos mínimos para a activación da integración AIRES-SIR para unha entidade local

1- A entidade local debe estar adherida ao convenio eAdministración Xunta-Fegamp e realizar a solicitude formal de activación da funcionalidade AIRES-SIR (ver máis abaixo cómo solicitar a activación).

2- A nivel de aplicación, o/s equipo/s que van traballar con AIRES-SIR terá/n que cumprir cos seguintes requisitos:

 • O equipo debe estar integrado na Rede corporativa da Xunta de Galicia
 • Sistemas operativos: Windows 7 ou superior
 • Navegadores compatibles: Internet Explorer versión 9.0 ou superior
 • Requirimentos Java: Máquina virtual de JAVA: JRE versión 8 actualización 71
 • Outras ferramentas: Adobe Reader versión 10 ou superior
 • Recomendacións: desactivar o bloqueador de elementos emerxentes

Os equipos que actualmente estean a traballar con AIRES xa cumprirían con estes requisitos.

3- A nivel das imaxes que se van xerar da documentación (dixitalización), os requirimentos básicos son:

 • Equipo informático compatible cos requisitos (especificacións) mínimos que indique o fabricante do escáner:
  • Debese xerar un ficheiro por cada tipo de documento sempre que sexa posible en formato PDF
  • Resolución do escáner: 300 x 300 ppp
  • Color de 24 bits

4- A nivel de usuarios, os usuarios AIRES-SIR:

 • Deberán estár dados de alta no portal Eidolocal e dispoñer do permiso de "Rexistro E-S".
 • Deberán disponer de certificado electrónico, preferiblemente de empregado público.
 • Deberán coñecer e aplicar as instruccións recollidas nas guías e manuais que figuran no seguinte parágrafo.

Está dispoñible máis información sobre requisitos mínimos, procedementos funcionais das oficinas de rexistros SIR (Guía funcional para as oficinas de rexistros SIR), principais consideracións e procedementos a seguir para o envío e recepción das anotacións e documentación en SIR a través de AIRES (Guía práctica AIRES-SIR) e manual de usuario de AIRES (incluíndo integración con SIR) na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina (ficha descritiva do servizo AIRES).

5- Para integrase con SIR a oficina de rexistro da entidade local deberá estar dada de alta, previamente a solicitar o servizo AIRES-SIR, no inventario DIR3 (Listado oficinas de rexistro dadas de alta actualmente no DIR 3).

Para solicitar o alta en DIR3 ou para dúbidas ou incidencias relacionadas con esta solicitude deberá dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enchendo o seguinte formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico: solicitar alta de oficina de rexistro no DIR3 ou realizar consulta. Esta alta deberá solicitarse cumprindo as seguintes condicións:

 • O nome no DIR3 da oficina da entidade local que exercerá as funcións de rexistro SIR a través de AIRES deberá ter o formato: Registro General del Ayuntamiento de ......................
 • O enderezo da oficina de rexistro SIR indicada no apartado anterior deberá ser o enderezo postal da oficina de rexistro da entidade local á que se desexe que as oficinas SIR doutras administracións remitan os envíos SIR que por algún motivo excepcional teñan que remitir en soporte físico (papel, usb, cd...).

DIR3 é o Directorio Común de Unidades Orgánicas e Oficinas que proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas / organismos públicos, as súas oficinas asociadas e unidades de xestión económica - orzamentaria, facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información. Máis información dispoñible en: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3#.WstGBxKN1P0.

 

Se a entidade local intégrase en SIR a través de AIRES o novo escenario no que se atoparía sería:

Solicitude de activación da integración en SIR a través de AIRES

Para solicitar unha entidade local a activación da integración con SIR a través de AIRES, unha vez a entidade cumpra cos 5 requisitos mínimos antes indicados, deberase cumprimentar e asinar polo alcalde o modelo de solicitude dispoñible na parte privada de Eidolocal no apartado “Contido relacionado” desta mesma páxina (ficha descritiva do servizo AIRES).

Unha vez cumprimentada e asinada deberase remitir a solicitude ao CAU (cau-periferico@xunta.gal).

Listado de Oficinas e unidades actualmente integradas na plataforma SIR

Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta

Acceso ao servizo de rexistro antigo (anterior a setembro 2012).

 

Data modificación

30/05/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Secretaria Xeral Técnica

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Outras administracións

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 2. Alta de usuario do Portal Eido Local 3. Ter asignado no perfil de usuario o permiso correspondente de Rexistro E/S.

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da EELL , a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e disponer de permiso para ter acceso ao servizo de Rexistro de E/S. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no portal Eidolocal.

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Fax , Correo electrónico