Portal de Transparencia de Crecente

PUBLICIDADE ACTIVA

Neste bloque recóllese a información relativa aos membros do goberno municipal, o/a Alcalde/sa, Concelleiros/as, Competencias e Grupos políticos municipais. Pero tamén as funcións do/da Alcalde/sa, do Pleno, da Xunta de Goberno e dos/as Concelleiros/as Delegados/as, así como os aspectos organizativos, incluídos os de carácter económico, e de funcionamento, e os datos básicos das entidades instrumentais adscritas ao Concello. Aspectos non só previstos na normativa básica en materia de transparencia, senón tamén na normativa básica en materia de réxime local (Lei 7/1985, RDLex 781/1986, RD 2568/1986 e Lei 5/1997, de Galicia)

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA