Portal de Transparencia de O Porriño

PUBLICIDADE ACTIVA

Neste bloque atópase toda a información de relevancia xurídica que esixe a normativa e que pode resultar de interese pola cidadanía. De especial interese non só todas as ordenanzas e regulamentos municipais, e os Bandos da Alcaldía, senón a apertura de vías de consulta e participación cidadán, pero tamén a rendición de contas a través da planificación e a avaliación normativa

Neste bloque recóllese conxuntamente a información de obrigada publicación sobre toda a actividade contractual desenvolvida polo Concello en cumprimento da Lei 9/2013 e da Lei 9/2017

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA